Patronat

Serwis BHP

Serwis Budowlany

Omówienia orzecznictwa

 • Umowa o dzieło nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp

  Obrazek do artykułu: Umowa o dzieło nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp

  O nałożeniu obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie może decydować istnienie stosunku pracy. Obowiązek ten został nałożony również na pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby zatrudnione na innej podstawie... Więcej

  Jarosław Zasada, 21.03.2017

 • Społeczna funkcja nie czyni pracownikiem

  Obrazek do artykułu: Społeczna funkcja nie czyni pracownikiem

  Wypadek, który miał miejsce przy wykonywaniu społecznych funkcji prezesa zarządu klubu sportowego, nie jest wypadkiem przy pracy, nawet wówczas, gdy klub sportowy był sponsorowany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika – orzekł Sąd Najwyższy w... Więcej

  Jarosław Zasada, 01.03.2017

 • Brak aktualnych badań nie zawsze jest przyczyną wypadku

  Obrazek do artykułu: Brak aktualnych badań nie zawsze jest przyczyną wypadku

  Założenie, że w każdej sytuacji dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stanowi przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy jest błędne - stwierdził Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 28 czerwca 2016 r., III AUa... Więcej

  Jarosław Zasada, 21.02.2017

 • Pomostówka jest emeryturą

  Obrazek do artykułu: Pomostówka jest emeryturą

  Emerytura pomostowa jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego na wypadek starości, przysługującym w razie osiągnięcia wieku emerytalnego niższego od powszechnego w związku z wykonywaniem zatrudnienia w warunkach szczególnych - stwierdził Sąd... Więcej

  Jarosław Zasada, 10.02.2017

 • Pracodawca naniesie poprawki do protokołu powypadkowego

  Obrazek do artykułu: Pracodawca naniesie poprawki do protokołu powypadkowego

  Pracodawca, który sporządził lub zatwierdził protokół powypadkowy może we własnym zakresie, oraz bez uprzedniego angażowania sądu powszechnego, sprostować nieprawidłowości zawarte w takim własnym dokumencie prywatnym, jeżeli są one niezgodne ze... Więcej

  Jarosław Zasada, 06.02.2017

 • Pracodawca nie musi skierować na badania pracownika (nadal) niezdolnego do pracy

  Obrazek do artykułu: Pracodawca nie musi skierować na badania pracownika (nadal) niezdolnego do pracy

  Obowiązek pracodawcy dotyczący skierowania pracownika na badania lekarskie powstaje dopiero wówczas, gdy pracownik w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości zgłasza swoją gotowość do pracy – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 20 października 2015... Więcej

  Jarosław Zasada, 24.01.2017

 • Pół etatu nie zwalnia ze składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

  Obrazek do artykułu: Pół etatu nie zwalnia ze składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

  Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się także za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy - stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 28... Więcej

  Jarosław Zasada, 12.01.2017

 • WSA: bez bieżącej wody w zakładzie pracy nie ma bhp

  Obrazek do artykułu: WSA: bez bieżącej wody w zakładzie pracy nie ma bhp

  Walor wody bieżącej ma woda pochodząca ze źródeł zabezpieczających jej co do zasady nieprzerwany pobór, takich jak sieć wodociągowa czy studnia, znajdujących się pod bieżącym nadzorem organów Inspekcji Sanitarnej - stwierdził Wojewódzki Sąd... Więcej

  Jarosław Zasada, 21.12.2016

 • Stwierdzenie choroby zawodowej nie przesądza o winie pracodawcy

  Obrazek do artykułu: Stwierdzenie choroby zawodowej nie przesądza o winie pracodawcy

  Orzeczenie inspektora sanitarnego stwierdzające chorobę zawodową nie przesądza stanowczo i w sposób niedopuszczający przeciwdowodu istnienia przesłanek cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej – stwierdził Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z... Więcej

  Jarosław Zasada, 22.11.2016

 • Pracodawca ma obowiązek zagwarantować podwładnym faktyczne bezpieczeństwo

  Obrazek do artykułu: Pracodawca ma obowiązek zagwarantować podwładnym faktyczne bezpieczeństwo

  Pracodawca zobowiązany jest nie tylko do realizowania powszechnie obowiązujących przepisów bhp. Jego zadanie sprowadza się do zagwarantowania podwładnym faktycznego bezpieczeństwa - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 13 września 2016 r., III PK... Więcej

  Jarosław Zasada, 03.11.2016