Patronat

Serwis BHP

Serwis Budowlany

Omówienia orzecznictwa

 • Samowola pracownika zrywa związek wypadku z pracą

  Obrazek do artykułu: Samowola pracownika zrywa związek wypadku z pracą

  Pracownik może zerwać związek z pracą, nawet przebywając na terenie zakładu pracy w czasie pracy, jeżeli podejmuje czynności, które nie wynikają z zatrudnienia lub są nawet celom zatrudnienia przeciwne – stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z... Więcej

  Jarosław Zasada, 18.05.2017

 • Pracodawca ma obowiązek zagwarantować podwładnym faktyczne bezpieczeństwo

  Obrazek do artykułu: Pracodawca ma obowiązek zagwarantować podwładnym faktyczne bezpieczeństwo

  Pracodawca zobowiązany jest nie tylko do realizowania powszechnie obowiązujących przepisów bhp. Jego zadanie sprowadza się do zagwarantowania podwładnym faktycznego bezpieczeństwa - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 13.09.2016 r., III PK 146/15,... Więcej

  Jarosław Zasada, 12.05.2017

 • Choroby zawodowe: lekarz jak biegły

  Obrazek do artykułu: Choroby zawodowe: lekarz jak biegły

  Orzeczenie lekarskie dotyczące rozpoznania choroby zawodowej ma charakter kwalifikowanej opinii biegłego i stanowi zasadniczy dowód w sprawie, bez którego organ sanitarny nie może dokonać we własnym zakresie rozpoznania choroby i ustalenia, czy... Więcej

  Jarosław Zasada, 27.04.2017

 • Pracodawca nie musi skierować na badania pracownika (nadal) niezdolnego do pracy

  Obrazek do artykułu: Pracodawca nie musi skierować na badania pracownika (nadal) niezdolnego do pracy

  Obowiązek pracodawcy dotyczący skierowania pracownika na badania lekarskie powstaje dopiero wówczas, gdy pracownik w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości zgłasza swoją gotowość do pracy – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 20.10.2015 r., I PK... Więcej

  Jarosław Zasada, 04.04.2017

 • Umowa o dzieło nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp

  Obrazek do artykułu: Umowa o dzieło nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp

  O nałożeniu obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie może decydować istnienie stosunku pracy. Obowiązek ten został nałożony również na pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby zatrudnione na innej podstawie... Więcej

  Jarosław Zasada, 21.03.2017

 • Społeczna funkcja nie czyni pracownikiem

  Obrazek do artykułu: Społeczna funkcja nie czyni pracownikiem

  Wypadek, który miał miejsce przy wykonywaniu społecznych funkcji prezesa zarządu klubu sportowego, nie jest wypadkiem przy pracy, nawet wówczas, gdy klub sportowy był sponsorowany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika – orzekł Sąd Najwyższy w... Więcej

  Jarosław Zasada, 01.03.2017

 • Brak aktualnych badań nie zawsze jest przyczyną wypadku

  Obrazek do artykułu: Brak aktualnych badań nie zawsze jest przyczyną wypadku

  Założenie, że w każdej sytuacji dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stanowi przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy jest błędne - stwierdził Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 28 czerwca 2016 r., III AUa... Więcej

  Jarosław Zasada, 21.02.2017

 • Pomostówka jest emeryturą

  Obrazek do artykułu: Pomostówka jest emeryturą

  Emerytura pomostowa jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego na wypadek starości, przysługującym w razie osiągnięcia wieku emerytalnego niższego od powszechnego w związku z wykonywaniem zatrudnienia w warunkach szczególnych - stwierdził Sąd... Więcej

  Jarosław Zasada, 10.02.2017

 • Pracodawca naniesie poprawki do protokołu powypadkowego

  Obrazek do artykułu: Pracodawca naniesie poprawki do protokołu powypadkowego

  Pracodawca, który sporządził lub zatwierdził protokół powypadkowy może we własnym zakresie, oraz bez uprzedniego angażowania sądu powszechnego, sprostować nieprawidłowości zawarte w takim własnym dokumencie prywatnym, jeżeli są one niezgodne ze... Więcej

  Jarosław Zasada, 06.02.2017

 • Pół etatu nie zwalnia ze składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

  Obrazek do artykułu: Pół etatu nie zwalnia ze składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

  Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się także za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy - stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 28... Więcej

  Jarosław Zasada, 12.01.2017