Patronat

Serwis BHP

Serwis Budowlany

Omówienia orzecznictwa

 • Pracownik ma prawo do wiedzy w sferze BHP

  Obrazek do artykułu: Pracownik ma prawo do wiedzy w sferze BHP

  Zasada ignorantia iuris nocet w zakresie posiadania przez pracowników wiedzy na temat przepisów i zasad bhp nie znajdzie do nich zastosowania, jeśli pracodawca stosownej wiedzy im nie przekaże – stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 17.01.2013... Więcej

  Jarosław Zasada, 26.07.2017

 • Społeczny inspektor pracy pod szczególną ochroną

  Społecznego inspektora pracy nie można zwolnić dyscyplinarnie bez zgodny organizacji związkowej. Nawet przy dużym przewinieniu takiego pracownika sądy powinny mieć na względzie jego prawo do ochrony ˗ stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 8 maja 2014... Więcej

  Jarosław Zasada, 17.07.2017

 • Praca w okresie zwolnienia lekarskiego nie zawsze uzasadnia „dyscyplinarkę”

  Obrazek do artykułu: Praca w okresie zwolnienia lekarskiego nie zawsze uzasadnia „dyscyplinarkę”

  Zakwalifikowanie świadczenia pracy przez pracownika mającego zwolnienie lekarskie jako uchybienia podstawowemu obowiązkowi jest możliwe w wyjątkowych wypadkach, gdy czynniki przedmiotowe i podmiotowe sprawy dominują nad przeciwstawnymi racjami –... Więcej

  Jarosław Zasada, 12.07.2017

 • Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bhp należy rozumieć ściśle

  Obrazek do artykułu: Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bhp należy rozumieć ściśle

  Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko zapoznanie pracownika z ogólnymi przepisami i zasadami bhp, ale przede wszystkim prewencyjne wskazanie na konkretne zagrożenia występujące na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie wykonywał... Więcej

  Jarosław Zasada, 15.06.2017

 • Pół etatu nie zwalnia ze składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

  Obrazek do artykułu: Pół etatu nie zwalnia ze składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

  Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się także za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy - stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z... Więcej

  Jarosław Zasada, 01.06.2017

 • Samowola pracownika zrywa związek wypadku z pracą

  Obrazek do artykułu: Samowola pracownika zrywa związek wypadku z pracą

  Pracownik może zerwać związek z pracą, nawet przebywając na terenie zakładu pracy w czasie pracy, jeżeli podejmuje czynności, które nie wynikają z zatrudnienia lub są nawet celom zatrudnienia przeciwne – stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z... Więcej

  Jarosław Zasada, 18.05.2017

 • Pracodawca ma obowiązek zagwarantować podwładnym faktyczne bezpieczeństwo

  Obrazek do artykułu: Pracodawca ma obowiązek zagwarantować podwładnym faktyczne bezpieczeństwo

  Pracodawca zobowiązany jest nie tylko do realizowania powszechnie obowiązujących przepisów bhp. Jego zadanie sprowadza się do zagwarantowania podwładnym faktycznego bezpieczeństwa - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 13.09.2016 r., III PK 146/15,... Więcej

  Jarosław Zasada, 12.05.2017

 • Choroby zawodowe: lekarz jak biegły

  Obrazek do artykułu: Choroby zawodowe: lekarz jak biegły

  Orzeczenie lekarskie dotyczące rozpoznania choroby zawodowej ma charakter kwalifikowanej opinii biegłego i stanowi zasadniczy dowód w sprawie, bez którego organ sanitarny nie może dokonać we własnym zakresie rozpoznania choroby i ustalenia, czy... Więcej

  Jarosław Zasada, 27.04.2017

 • Pracodawca nie musi skierować na badania pracownika (nadal) niezdolnego do pracy

  Obrazek do artykułu: Pracodawca nie musi skierować na badania pracownika (nadal) niezdolnego do pracy

  Obowiązek pracodawcy dotyczący skierowania pracownika na badania lekarskie powstaje dopiero wówczas, gdy pracownik w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości zgłasza swoją gotowość do pracy – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 20.10.2015 r., I PK... Więcej

  Jarosław Zasada, 04.04.2017

 • Umowa o dzieło nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp

  Obrazek do artykułu: Umowa o dzieło nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp

  O nałożeniu obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie może decydować istnienie stosunku pracy. Obowiązek ten został nałożony również na pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby zatrudnione na innej podstawie... Więcej

  Jarosław Zasada, 21.03.2017