Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Tekst jednolity rozporządzenia ws. sprawności personelu lotniczego

Opublikowany 13 marca jednolity tekst rozporządzenia z 15.03.2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11.10.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz.U. poz. 1736).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie ws. stażu adaptacyjnego w zawodach medycznych

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 3.03.2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 511) - dalej r.s.a.t.u., staż adaptacyjny jest odbywany, co do zasady, w jednostkach ochrony zdrowia spełniających warunki do realizacji programu stażu adaptacyjnego.
Staż adaptacyjny jest realizowany pod nadzorem opiekuna stażu, którym może być osoba wykonująca dany medyczny zawód regulowany przez okres nie krótszy niż 4 lata. Opiekuna wyznacza kierownik jednostki, w której jest odbywany staż adaptacyjny, na cały okres odbywania stażu. Opiekun stażu adaptacyjnego: 1) określa zadania wykonywane przez wnioskodawcę; 2) kontroluje realizację programu stażu; 3) kontroluje obecność wnioskodawcy w miejscu odbywania stażu; 4) gromadzi informacje o przebiegu stażu.
Wnioskodawca dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku otrzymanym od kierownika jednostki. Dziennik ten zawiera m.in.: imię i nazwisko wnioskodawcy; imię i nazwisko opiekuna stażu; datę rozpoczęcia stażu oraz okresowe oceny opiekuna stażu adaptacyjnego albo kierownika jednostki, podpisane przez sporządzającego z podaniem daty i miejsca sporządzenia oceny. W trakcie odbywania stażu adaptacyjnego kierownik jednostki albo opiekun stażu dokonuje w dzienniku, co najmniej raz na trzy miesiące, okresowej, pisemnej oceny realizacji przez wnioskodawcę programu stażu adaptacyjnego. Oceny umiejętności nabytych w trakcie stażu adaptacyjnego dokonuje opiekun stażu i kierownik jednostki, w której zostaje zakończona realizacja programu stażu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia, test umiejętności opracowuje Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w Łodzi na podstawie zakresu wskazanego przez organ prowadzący postępowanie. Test jest przeprowadzany 2 razy w roku: od dnia 15 czerwca do dnia 30 czerwca i od dnia 1 grudnia do dnia 15 grudnia i składa się z części teoretycznej albo części praktycznej bądź części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest przeprowadzana w formie egzaminu ustnego albo w formie egzaminu testowego. Formę testu umiejętności określa dyrektor CEM po zasięgnięciu opinii przewodniczącego PKE. Test umiejętności uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli zdający uzyska oceny pozytywne z każdej części wchodzącej w skład testu umiejętności. Wnioskodawcy, który złożył test umiejętności z wynikiem pozytywnym, dyrektor CEM wydaje zaświadczenie, którego kopię przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie. Zaświadczenie jest wydawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej. W przypadku osób zamierzających świadczyć usługi transgraniczne zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.
Omawiane rozporządzenie obowiązuje od 11 marca 2017 r.

Tekst jednolity rozporządzenia ws. ramowych szkoleń w rybołówstwie

Opublikowany 27 lutego jednolity tekst rozporządzenia z 24.03.2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 29.10.2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim (Dz.U. poz. 1529).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie ws. bhs funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Zgodnie z § 1 rozporządzenia, kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej bezpieczne i higieniczne warunki służby m.in. przez: 1) zapewnienie pełnienia służby w budynkach i pomieszczeniach, które spełniają wymagania i normy odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności oraz liczby funkcjonariuszy; 2) właściwe utrzymanie budynków, w tym znajdujących się w nich pomieszczeń i stanowisk służby, a także terenów i urządzeń z nimi związanych, w tym instalacji, oraz pojazdów; 3) stworzenie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych oraz udostępnienie funkcjonariuszom niezbędnych środków higieny osobistej; 4) zorganizowanie właściwego na danym stanowisku służbowym wyposażenia technicznego gwarantującego bezpieczne wykonywanie czynności służbowych i spełniającego wymagania określone w odrębnych przepisach.
Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w okresie zimowym (tj. od 1 listopada do 31 marca) na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie zapewnia się możliwość odpowiednio częstego zastąpienia go przez innego funkcjonariusza albo ogrzania się.
Przed rozpoczęciem wykonywania zadań na określonym stanowisku służbowym funkcjonariusz odbywa przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby oraz przepisów przeciwpożarowych. Funkcjonariusz odbywa szkolenia wstępne: 1) ogólne przeprowadzane przed podjęciem służby przez funkcjonariusza; 2) stanowiskowe przeprowadzane przed dopuszczeniem funkcjonariusza do wykonywania czynności służbowych oraz w przypadku zmiany warunków pełnienia służby związanej z występowaniem innych zagrożeń lub w przypadku zmiany wyposażenia technicznego funkcjonariusza. Podczas szkolenia oraz ćwiczeń w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego organizator szkolenia oraz prowadzący ćwiczenia mają obowiązek zapewnić bezpieczną realizację poszczególnych elementów ćwiczeń.
W zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia kierownik jednostki organizacyjnej: 1) dokonuje oceny i dokumentuje ryzyko zawodowe oraz informuje funkcjonariuszy o ryzyku zawodowym, jakie wiąże się z wykonywanymi przez nich czynnościami służbowymi; 2) kieruje funkcjonariusza na badania mające na celu określenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby na określonym stanowisku, a w przypadku stwierdzenia takich przeciwwskazań określa funkcjonariuszowi inne stanowisko służbowe.
W przypadku otrzymania orzeczenia o chorobie zawodowej funkcjonariusza kierownik jednostki organizacyjnej: 1) bada, w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przyczyny, charakter i rozmiary zagrożenia powodującego chorobę; 2) przystępuje do usuwania czynników powodujących powstanie choroby; 3) określa funkcjonariuszowi inne stanowisko służbowe zgodnie z orzeczeniem o chorobie zawodowej.

Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia ws. świadectw kwalifikacji

Opublikowany 17 lutego jednolity tekst rozporządzenia z 3.06.2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 19.09.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz.U. poz. 1630).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie ws. badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy SG

Zakres podstawowych badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży Granicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.02.2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. poz. 266). Badania lekarskie obejmują badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych; laboratoryjne - morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, glukoza, cholesterol/lipidogram oraz diagnostyczne - RTG klatki piersiowej, EKG spoczynkowe.
Rozszerzony zakres badań okresowych obejmuje funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę m.in. w: strzeżonych ośrodkach, aresztach dla cudzoziemców, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach doprowadzeń cudzoziemców, wydziałach realizacji i zabezpieczenia działań oraz na stanowisku pirotechników oraz w warunkach morskich na jednostkach pływających Straży Granicznej.
Wzór skierowania na badania okresowe lub kontrolne jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia; wzór orzeczenia lekarskiego - w załączniku nr 6.
Omawiane rozporządzenie zaczęło obowiązywać 16 lutego br.

Tekst jednolity rozporządzenia ws. badań lekarskich kierowców

Opublikowany 14 lutego jednolity tekst rozporządzenia z 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23.12.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. poz. 2247).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Jest tekst jednolity rozporządzenia ws. wyszkolenia załóg statków morskich

Opublikowany 27 stycznia jednolity tekst rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 1349);
2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 1846).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Zmiana objęła załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. ws. bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) - dalej r.b.h.r.z., określający maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu.
Według § 2 nowelizacji, świadectwa oraz wpisy do książki operatora stwierdzające uzyskanie uprawnień na podstawie przepisów dotychczasowych wydane na:
1) koparki jednonaczyniowe klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na koparki jednonaczyniowe klasy I,
2) koparki wielonaczyniowe klasy III i II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na koparki wielonaczyniowe klasy I,
3) koparki wielonaczyniowe łańcuchowe klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów klasy III,
4) spycharki klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na spycharki klasy I,
5) równiarki klasy III i II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na równiarki klasy I,
6) zgarniarki klasy III i II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na zgarniarki klasy I,
7) ładowarki jednonaczyniowe klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na ładowarki jednonaczyniowe klasy I,
8) pogłębiarki jednoczerpakowe pływające klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na pogłębiarki jednoczerpakowe pływające klasy II,
9) pogłębiarki wieloczerpakowe pływające klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na pogłębiarki wieloczerpakowe pływające klasy II,
10) palownice klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na palownice klasy II,
11) wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na wiertnice dla technologii bezwykopowych klasy III, a wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na wiertnice dla technologii bezwykopowych klasy II,
12) zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych klasy III, II i I są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych klasy I,
13) maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych klasy III i II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych klasy II,
14) remontery nawierzchni klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na remontery nawierzchni dróg klasy III,
15) frezarki do nawierzchni dróg klasy III, II i I są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na frezarki do nawierzchni dróg samojezdne klasy I,
16) przecinarki do nawierzchni dróg klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym klasy III,
17) zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych klasy II,
18) maszyny do rozkładania mieszanek betonowych klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na maszyny do rozkładania mieszanek betonowych klasy II,
19) walce drogowe klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na walce drogowe klasy II,
20) piły mechaniczne do ścinki drzew klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na pilarki mechaniczne do ścinki drzew klasy III,
21) rusztowania budowlano-montażowe metalowe bez klasy są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż bez klasy
– określone w załączniku nr 1 do r.b.h.r.z., w brzmieniu nadanym nowelizacją.
Do postępowań prowadzonych w celu uzyskania uprawnień do obsługi maszyn roboczych, o których mowa w załączniku nr 1 do r.b.h.r.z., w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jest tekst jednolity rozporządzenia ws. badań lotniczo-lekarskich

Opublikowany 20 stycznia jednolity tekst rozporządzenia z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 października 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. poz. 1844).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.