Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia ws. świadectw kwalifikacji

Opublikowany 17 lutego jednolity tekst rozporządzenia z 3.06.2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 19.09.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz.U. poz. 1630).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie ws. badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy SG

Zakres podstawowych badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży Granicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.02.2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. poz. 266). Badania lekarskie obejmują badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych; laboratoryjne - morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, glukoza, cholesterol/lipidogram oraz diagnostyczne - RTG klatki piersiowej, EKG spoczynkowe.
Rozszerzony zakres badań okresowych obejmuje funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę m.in. w: strzeżonych ośrodkach, aresztach dla cudzoziemców, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach doprowadzeń cudzoziemców, wydziałach realizacji i zabezpieczenia działań oraz na stanowisku pirotechników oraz w warunkach morskich na jednostkach pływających Straży Granicznej.
Wzór skierowania na badania okresowe lub kontrolne jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia; wzór orzeczenia lekarskiego - w załączniku nr 6.
Omawiane rozporządzenie zaczęło obowiązywać 16 lutego br.

Tekst jednolity rozporządzenia ws. badań lekarskich kierowców

Opublikowany 14 lutego jednolity tekst rozporządzenia z 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23.12.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. poz. 2247).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Jest tekst jednolity rozporządzenia ws. wyszkolenia załóg statków morskich

Opublikowany 27 stycznia jednolity tekst rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 1349);
2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 1846).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Zmiana objęła załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. ws. bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) - dalej r.b.h.r.z., określający maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu.
Według § 2 nowelizacji, świadectwa oraz wpisy do książki operatora stwierdzające uzyskanie uprawnień na podstawie przepisów dotychczasowych wydane na:
1) koparki jednonaczyniowe klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na koparki jednonaczyniowe klasy I,
2) koparki wielonaczyniowe klasy III i II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na koparki wielonaczyniowe klasy I,
3) koparki wielonaczyniowe łańcuchowe klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów klasy III,
4) spycharki klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na spycharki klasy I,
5) równiarki klasy III i II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na równiarki klasy I,
6) zgarniarki klasy III i II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na zgarniarki klasy I,
7) ładowarki jednonaczyniowe klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na ładowarki jednonaczyniowe klasy I,
8) pogłębiarki jednoczerpakowe pływające klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na pogłębiarki jednoczerpakowe pływające klasy II,
9) pogłębiarki wieloczerpakowe pływające klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na pogłębiarki wieloczerpakowe pływające klasy II,
10) palownice klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na palownice klasy II,
11) wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na wiertnice dla technologii bezwykopowych klasy III, a wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na wiertnice dla technologii bezwykopowych klasy II,
12) zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych klasy III, II i I są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych klasy I,
13) maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych klasy III i II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych klasy II,
14) remontery nawierzchni klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na remontery nawierzchni dróg klasy III,
15) frezarki do nawierzchni dróg klasy III, II i I są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na frezarki do nawierzchni dróg samojezdne klasy I,
16) przecinarki do nawierzchni dróg klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym klasy III,
17) zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych klasy II,
18) maszyny do rozkładania mieszanek betonowych klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na maszyny do rozkładania mieszanek betonowych klasy II,
19) walce drogowe klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na walce drogowe klasy II,
20) piły mechaniczne do ścinki drzew klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na pilarki mechaniczne do ścinki drzew klasy III,
21) rusztowania budowlano-montażowe metalowe bez klasy są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż bez klasy
– określone w załączniku nr 1 do r.b.h.r.z., w brzmieniu nadanym nowelizacją.
Do postępowań prowadzonych w celu uzyskania uprawnień do obsługi maszyn roboczych, o których mowa w załączniku nr 1 do r.b.h.r.z., w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jest tekst jednolity rozporządzenia ws. badań lotniczo-lekarskich

Opublikowany 20 stycznia jednolity tekst rozporządzenia z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 października 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. poz. 1844).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Opublikowany 18 stycznia jednolity tekst rozporządzenia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego (Dz. U. poz. 1485).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie ws. badań okresowych i kontrolnych policjantów

18 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 110).
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia policjanci służby kryminalnej, śledczej, prewencyjnej oraz policji sądowej, którzy nie ukończyli 40 lat powinni co 3 lata przechodzić badania lekarskie (m.in. u okulisty, laryngologa i neurologa), laboratoryjne (m.in. morfologia z rozmazem, poziom glukozy) i diagnostyczne (m.in. rtg klatki piersiowej i ekg spoczynkowe). Funkcjonariusze powyżej 40. roku życia badania te powinni przechodzić co 2 lata.
Rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych policjantów innych formacji określają załączniki nr 2-4 do rozporządzenia. Wzory skierowania na badanie okresowe lub kontrolne oraz orzeczenia lekarskiego określają odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia.

Zobacz także: MSWiA pracuje nad rozporządzeniem ws. badań okresowych i kontrolnych policjantów>>

Nowe rozporządzenie ws. stażu adaptacyjnego nauczycieli

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 52) - dalej r.s.a.t.u., staż adaptacyjny odbywa się w jednostce wskazanej przez organ prowadzący postępowanie po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty i organu prowadzącego jednostkę
Dyrektor jednostki ustala program stażu adaptacyjnego przygotowującego do nauczania przedmiotu lub przedmiotów albo prowadzenia zajęć w zakresie, w jakim o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca, po przeprowadzeniu analizy kwalifikacji wnioskodawcy, zakresu wykonywanego zawodu w państwie wnioskodawcy, z uwzględnieniem zakresu wiedzy, jaki jest niezbędny dla spełnienia wymagań kwalifikacyjnych, określonych dla nauczyciela danego przedmiotu nauczania lub rodzaju prowadzonych zajęć.
Staż adaptacyjny jest odbywany zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, którym może być nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia danego rodzaju zajęć w zakresie, w jakim o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca, oraz posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego zapewnia dyrektor jednostki. Opiekun stażu adaptacyjnego raz w miesiącu informuje dyrektora jednostki o realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z programu stażu adaptacyjnego. W każdym czasie organ prowadzący postępowanie może kontrolować prawidłowość przebiegu stażu adaptacyjnego. Oceny nabytych w trakcie stażu adaptacyjnego umiejętności dokonuje organ prowadzący postępowanie na podstawie opinii sporządzonej wspólnie przez dyrektora jednostki oraz opiekuna stażu adaptacyjnego w terminie 14 dni od dnia zakończenia tego stażu.
Test umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej. Test składa się z nie więcej niż 100 zagadnień lub pytań, w tym nie więcej niż 10% stanowią zagadnienia lub pytania o charakterze opisowym. Każde z zagadnień lub pytań niemających charakteru opisowego zawiera nie mniej niż 3 możliwości odpowiedzi. Test umiejętności przeprowadza komisja, składająca się z co najmniej 3 osób, powoływana przez dyrektora jednostki przeprowadzającej ten test. W przypadku złożenia testu umiejętności z wynikiem negatywnym wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyniku tego testu może wystąpić: 1) do komisji o weryfikację wyniku lub 2) do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o ponowne przystąpienie do testu umiejętności w najbliższym terminie.
Omawiane rozporządzenie weszło w życie 10 stycznia br. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 421), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r.

Inspektor dozoru jądrowego przejdzie staż adaptacyjny

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 28) - dalej r.s.a.t.u., staż adaptacyjny odbywa się w jednostce organizacyjnej właściwej ze względu na rodzaj zawodu w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, którego dotyczy postępowanie. Wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny zgodnie z programem stażu adaptacyjnego ustalonym przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Wykaz zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w przypadku których odbywa się staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności w ramach uznawania kwalifikacji zawodowych określa załącznik do r.s.a.t.u.
Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna, którym może być osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej równorzędne albo wyższe od kwalifikacji, o uznanie których występuje wnioskodawca. Opiekuna stażu wyznacza kierownik jednostki organizacyjnej, w której wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny. Opiekun stażu sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego wnioskodawcy w szczególności przez: 1) kontrolę realizacji programu stażu adaptacyjnego; 2) gromadzenie informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego. Opiekun stażu sporządza raport z przebiegu stażu adaptacyjnego i opinię o przebiegu stażu adaptacyjnego, które przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej.
Oceny umiejętności nabytych przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego dokonują wspólnie opiekun stażu i kierownik jednostki organizacyjnej, w której wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny, nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.
Test umiejętności opracowuje komisja egzaminacyjna. Składa się on z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. O wyniku testu umiejętności komisja egzaminacyjna rozstrzyga większością głosów. W razie równej liczby głosów o wyniku testu rozstrzyga głos przewodniczącego komisji. Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik z testu umiejętności, może ponownie złożyć wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności dla danego zawodu w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono test umiejętności.
Omawiane rozporządzenie weszło w życie 6 stycznia 2017 r. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 629), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.