Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Zagraniczne uprawnienie do kierowania wózkami jezdniowymi jest ważne w Polsce

Zagraniczne uprawnienie do kierowania wózkami jezdniowymi jest ważne w Polsce

18.01.13

Pracodawca nie ma obowiązku wysyłania pracownika na szkolenie i egzamin sprawdzający w celu uzyskania uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

articleImage: Zagraniczne uprawnienie do kierowania wózkami jezdniowymi jest ważne w Polsce fot. Thinkstock

Uprawnienie do kierowania wózkami jezdniowymi uzyskane za granicą po odbyciu wymaganego szkolenia jest ważne w Polsce. Rozwiązanie to przewiduje ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) – dalej u.u.k.z.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 u.u.k.z. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w załączniku nr IV do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22 z późn. zm.), uznaje się te kwalifikacje na zasadach określonych w ustawie.
Obywatelom państw członkowskich, których kwalifikacje zostały uznane zapewnia się prawo wykonywania w Polsce zawodu regulowanego lub działalności na takich samych zasadach jak osobom, które kwalifikacje do ich wykonywania uzyskały w Polsce.
Przez zawód regulowany, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 u.u.k.z., należy rozumieć zespół czynności zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w odrębnych polskich przepisach. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13 u.u.k.z. kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich UE mają charakter zaświadczenia potwierdzającego kompetencje. Zaświadczenie takie w szczególności może mieć formę dokumentu potwierdzającego:
• odbycie istotnego dla zawodu regulowanego kształcenia lub szkolenia lub
• zdanie egzaminu specjalistycznego, nie poprzedzonego kształceniem lub
• wykonywanie w państwie członkowskim przez wnioskodawcę zawodu przez trzy lata w czasie odpowiadającym pełnemu wymiarowi czasu pracy lub odpowiednio dłużej w przypadku wykonywania zawodu w niepełnym wymiarze czasu pracy, w okresie ostatnich dziesięciu lat.
W odniesieniu do dokumentów potwierdzających kompetencje przepisy u.u.k.z. nie wymagają zgodności programów szkolenia.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: bhp.abc.com.pl
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE