Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wypadek na przyzakładowym parkingu jest wypadkiem przy pracy

Wypadek na przyzakładowym parkingu jest wypadkiem przy pracy

05.03.12

Zdarzenie wypadkowe miało miejsce na parkingu, ale poza bramą zakładu (teren parkingu należy do pracodawcy, jednak nie jest ogrodzony).
Czy zdarzenie mające miejsce na parkingu zakładowym należy uznać za wypadek w drodze z pracy do domu?

articleImage: Wypadek na przyzakładowym parkingu jest wypadkiem przy pracy fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz (uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego) lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Przepisy nie precyzują początku i końca drogi do pracy i z pracy. W związku z powyższym istnieje wiele wątpliwości co do interpretacji zdarzeń takich jak opisane w pytaniu. Pomocne w ocenie przedmiotowej sprawy jest orzecznictwo sądowe. W wyroku z dnia 9 grudnia 1994 r. (II URN 40/94) Sąd Najwyższy przyjął, że "okoliczność, czy wypadek pracownika udającego się do pracy zdarzył się poza terenem zakładu pracy, czy po wejściu już na teren zakładu, ma istotne znaczenie dla oceny prawnej tego zdarzenia i określenia strony zobowiązanej do wypłacenia należnego odszkodowania" oraz "[...] Nie można wykluczyć, że pomocnym mógł być także plan przestrzenny Kopalni, wskazanie przez świadków i wnioskodawcę miejsca przedmiotowego zdarzenia, jak również przesłuchanie w charakterze świadków członków zespołu, który sporządził kartę wypadku w drodze do pracy. Okoliczności te powinny były być wyjaśnione w sposób niewątpliwy, gdyż od tego zależy ocena prawna przedmiotowego zdarzenia i wskazanie strony zobowiązanej do wypłacenia jednorazowego odszkodowania [...]".
Należy przywołać także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1997 r. (II UKN 57/96) zgodnie z którym: "[...] Przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.), w tym także art. 6 i 41 tej ustawy oraz § 14 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacania świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz z tytułu chorób zawodowych (Dz. U. Nr 36, poz. 199) nie określają początku i końca drogi do pracy lub z pracy. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że droga ta zaczyna się z chwilą opuszczenia przez pracownika drzwi domu (mieszkania, w którym mieszka, lub bramy zakładu pracy i kończy się również na granicy terenu władztwa zakładu pracy, czy też progu domu (mieszkania) pracownika [...]".
W związku z powyższym w sytuacji, gdy do wypadku (przy założeniu, że jego definicja jest spełniona w całości) doszło na terenie parkingu należącego do pracodawcy ("teren władztwa pracodawcy"), to powyższe zdarzenie należy traktować jako wypadek przy pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urlopowe BHP

  Obrazek do artykułu: Urlopowe BHP

  Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi upragniony urlop. Kilkudniowy lub dłuższy, przez wszystkich pracowników wyczekiwany przez okrągły rok. Co zrobić, aby niósł on ze sobą tylko i wyłącznie przyjemności? Oto trzy kluczowe wskazówki. Więcej

 • ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Obrazek do artykułu: ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Złożone przez nich projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie... Więcej

 • Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Obrazek do artykułu: Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) potwierdziła, że do prowadzonej przez nią ogólnoeuropejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" na lata 2016-2017 przystąpiła pierwsza fala oficjalnych partnerów kampanii i... Więcej

 • Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Obrazek do artykułu: Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Lista stosowanych w kopalniach wyrobów i materiałów objętych nadzorem górniczych wkrótce może być krótsza; nad jej weryfikacją pracuje obecnie specjalny zespół – wynika z informacji Wyższego Urzędu Górniczego (WUG). Ma to zmniejszyć koszty ponoszone... Więcej

 • Na jakich zasadach PIP możne wnioskować o zwiększenie składki wypadkowej?

  Obrazek do artykułu: Na jakich zasadach PIP możne wnioskować o zwiększenie składki wypadkowej?

  Inspektor pracy może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy. Wniosek jest dopuszczalny wtedy, gdy w czasie... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE