Wykaz lekkich prac dozwolonych młodocianym należy zawrzeć w regulaminie pracy

Do źródeł prawa pracy należą przepisy powszechnie obowiązujące, a, a także specyficzne źródła prawa, do których można zaliczyć regulacje wewnątrzzakładowe opracowane i wprowadzone na terenie zakładu pracy przez pracodawcę. Przykładem regulacji wewnątrzzakładowej jest regulamin pracy.

articleImage: Wykaz lekkich prac dozwolonych młodocianym należy zawrzeć w regulaminie pracy fot. Thinkstock

Obowiązek sporządzenia regulaminu pracy wynika z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Zgodnie z art. 104 § 1 k.p. regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakładzie obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.
Treść regulaminu pracy określa art. 1041 k.p. Zgodnie z tym przepisem regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:
1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
2) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
3) porę nocną,
4) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
5) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
6) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
7) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
8) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
9) przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Zgodnie z art. 1041 § 2 k.p. regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 108 z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników. Regulamin pracy pracodawca ustala w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca.
Zgodnie z art. 1043 k.p regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, a pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.
Jednym z elementów, który powinien być zawarty w regulaminie pracy jest wykaz prac lekkich dozwolonych młodocianym. Wykaz prac lekkich dozwolonych młodocianym powinien być opracowany w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.) i dostosowany do prac podejmowanych na terenie zakładu pracy. Wykaz ten ustalany jest przez pracodawcę po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy, który następnie jest zatwierdzany przez właściwego inspektora pracy.
Poniżej przedstawiono przykładowy wykaz prac lekkich dozwolonych młodocianym, będący najczęściej załącznikiem do regulaminu pracy.

WYKAZ PRAC LEKKICH DOZWOLONYCH MŁODOCIANYM

1. Młodociany zatrudniony w innym celu niż przygotowanie zawodowe może wykonywać tylko prace lekkie.
2. Praca lekka to taka, które nie powoduje zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego oraz nie utrudnia młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego
3. Przez prace lekkie rozumie się prace:
a) niewymagające pozycji wymuszonej dłużej niż 2 godziny dziennie,
b) niewymagające wysiłku fizycznego większego niż potrzebny do wykonywania prac,
c) niewymagające pracy przy monitorze ekranowym dłużej niż 2 godziny w ciągu dnia.
4. Młodociani mogą wykonywać:
a) proste prace biurowe, jak segregacja korespondencji, wysyłka o odbieranie faksów, wysyłka i odbieranie poczty elektronicznej, przepisywanie krótkich pism,
b) czynności pomocnicze, do których w szczególności należy wykonywanie notatek, układanie bieżących dokumentów, adresowanie kopert i podobne,
c) lekkie prace fizyczne, do których należy doraźne przenoszenie ciężarów do 5 kg po 2,5 kg na każdą rękę po powierzchniach płaskich i do 3 kg po 1,5 kg na każdą rękę po schodach.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Zapisz się na bezpłatny Newsletter BHP

Wyświetlanie listy artykułów

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Aktualności - BHP

Polecane lektury

PIT 2014

Polecamy: