Ustalanie przyczyn wypadku przy pracy metodą TOL

Precyzyjne określenie przyczyn wypadku przy pracy jest najważniejszym elementem dochodzenia powypadkowego, ustalone przyczyny dają bazę wyjściową do określenia poleceń powypadkowych.
articleImage: Ustalanie przyczyn wypadku przy pracy metodą TOL fot. Thinkstock
Podczas ustalania przyczyn wypadków ustalamy:
Przyczynę  bezpośrednią wypadku -  jest ostatnie wydarzenie bezpośrednio prowadzące do urazu np.:
·         kontakt z płomieniem lub gorącym/płonącym obiektem/środowiskiem;
·         uderzenie przez spadający obiekt;
·         kontakt z przedmiotem ostrym (nóż, ostrze itp.).
Przyczyny pośrednie wypadku -  są to wszelkie braki i nieprawidłowości, które pośrednio przyczyniły się do powstania wypadku.
Najczęściej stosowaną metodą badania przyczyn wypadków jest systematyka „TOL", która dzieli przyczyny pośrednie na trzy grupy:
·        Techniczne,
·        Organizacyjne,
·         Ludzkie.
 
Możliwe Przyczyny Techniczne (T)
Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia:
·         niewłaściwa struktura przestrzenna czynnika materialnego;
·         nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego;
·         niewłaściwa stateczność czynnika materialnego;
·         brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające;
·         brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej;
·         niewłaściwe elementy sterownicze;
·         brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń;
·         niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
·         zastosowanie materiałów zastępczych;
·         niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych.
Wady materiałowe czynnika materialnego:
·         ukryte wady materiałowe czynnika materialnego.
Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
·         nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
·         niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
·         niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
 
Możliwe Przyczyny Organizacyjne (O)
Niewłaściwa ogólna organizacja pracy:
·         nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań;
·         niewłaściwe polecenia przełożonych;
·         brak nadzoru;
·         niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych;
·         wykonywanie, z polecenia osób sprawujących nadzór, prac niewchodzących w zakres obowiązków pracownika;
·         brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym;
·         dopuszczenie do pracy czynnika materialnego bez wymaganych kontroli, przeglądów;
·         tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
·         niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika;
·         brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
·         tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, stosowania niewłaściwej technologii;
·         dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich;
·         wykonywanie pracy w zbyt małej obsadzie osobowej;
·         wykonywanie prac pomimo niewłaściwego zaopatrzenia w narzędzia, surowce.
Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
·         niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy;
·         nieodpowiednie przejścia i dojścia;
·         nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy (surowców, półproduktów, produktów itp.);
·         nieusunięcie zbędnych przedmiotów, substancji lub energii (np. odpadów, opakowań, resztek substancji, niewyłącznie zasilania itp.);
·         brak środków ochrony indywidualnej;
·         niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej.
 
Możliwe Przyczyny Ludzkie (L)
Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika:
·         używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika materialnego;
·         wykonywanie pracy ręcznie zamiast przy użyciu czynnika materialnego;
·         użycie czynnika materialnego podczas przebywania osób w strefie zagrożenia;
·         niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego (np. niezaciągnięcie hamulca na postoju);
·         udostępnienie przez pracownika czynnika materialnego osobie nieupoważnionej;
·         użycie czynnika materialnego niezgodnie z jego przeznaczeniem;
·         niewłaściwe uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego;
·         wadliwe zainstalowanie, zamocowanie, zawieszenie czynnika materialnego
przez pracownika.
Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika:
·         nieużywanie przez pracownika środków ochrony indywidualnej;
·        nieużywanie przez pracownika urządzeń zabezpieczających;
·         nieużywanie przez pracownika środków ochrony zbiorowej;
Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika:
·        wykonywanie pracy niewchodzącej w zakres obowiązków pracownika;
·         przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych;
·         wejście, wjechanie na obszar zagrożony bez upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa;
·         wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (np. niewyłącznie maszyny, niewyłącznie napięcia);
·         zbyt szybka jazda;
·         niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia;
·         żarty, bójki.
Stan psychofizyczny pracownika, nie zapewniający bezpiecznego wykonywania pracy, spowodowany:
·         nagłym zachorowaniem, niedyspozycją fizyczną;
·         przewlekłą lub ostrą chorobą psychiczną;
·         zmęczeniem;
·         zdenerwowaniem;
·         spożyciem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane:
·         nieznajomością zagrożenia;
·         nieznajomością przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
·         lekceważeniem zagrożenia (brawura, ryzykanctwo);
·         lekceważeniem poleceń przełożonych;
·         niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności;
·         zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem;
·         niewłaściwym tempem pracy;
·         brakiem doświadczenia.
 
Roman Majer 30.11.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Zapisz się na bezpłatny Newsletter BHP

Wyświetlanie listy artykułów

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Aktualności - BHP

Polecane lektury

Polecamy: