Strona główna » Wiedza » Aktualności » Rozporządzenie ws. bhp przy pracach związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami już obowiązuje

Rozporządzenie ws. bhp przy pracach związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami już obowiązuje

27.06.13

27 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696).

articleImage: Rozporządzenie ws. bhp przy pracach związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami już obowiązuje fot. Thinkstock

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określa nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia.
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696) – dalej r.b.h.o.n. pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem oraz przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny na danym stanowisku pracy, uwzględniając m.in.: 1) klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych oraz zagrożenia dla życia i zdrowia spowodowane chorobami, które mogą wystąpić w następstwie zakażenia, a także możliwego działania toksycznego lub alergizującego szkodliwych czynników biologicznych; 2) stan zdrowia pracownika, w tym w szczególności choroby przewlekłe, na które choruje; 3) określenie narażenia, w tym rodzaj, stopień oraz czas jego trwania. Ocenę tę przeprowadza się: 1) okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, 2) w każdym przypadku wystąpienia na stanowisku pracy zmian mających lub mogących mieć znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika w miejscu pracy.
Według § 5 r.b.h.o.n. § 5 pracodawca, uwzględniając wyniki oceny ryzyka, podejmuje działania eliminujące lub ograniczające ryzyko wystąpienia zranień ostrymi narzędziami oraz zakażeń, obejmujące np. 1) organizację miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie narażenia; 2) wdrożenie odpowiednich środków profilaktycznych uwzględniających organizację i warunki pracy, czynniki psychospołeczne oraz inne czynniki związane ze środowiskiem pracy; 3) zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia.
Według § 8 ust. 1 r.b.h.o.n. pracownik niezwłocznie zgłasza każdy przypadek zranienia ostrym narzędziem pracodawcy lub osobie wykonującej zadania służby bh i higieny, a w razie kontaktu z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym – również lekarzowi w celu przeprowadzenia postępowania poekspozycyjnego. Pracodawca jest obowiązany opracować i wdrożyć procedurę postępowania poekspozycyjnego, umożliwiającą niezwłoczne udzielenie poszkodowanemu pomocy medycznej oraz zapobieżenie skutkom narażenia, a także objęcie go profilaktyczną opieką zdrowotną po narażeniu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
Nowe rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek sporządzenia, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Raport zawiera m.in.: 1) tabelaryczne zestawienie liczby zranień ostrymi narzędziami, do których doszło w podmiocie leczniczym w okresie sprawozdawczym oraz w równym mu długością okresie poprzedzającym, w podziale na jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego; 2) tabelaryczne zestawienie stosowanych w podmiocie leczniczym rodzajów ostrych narzędzi, z wyszczególnieniem, które z nich zawierają rozwiązania chroniące przed zranieniem; 3) analizę okoliczności i przyczyn zranień, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn systemowych; 4) propozycje możliwych działań mających na celu ograniczenie liczby zranień. Raport udostępnia się pracownikom.
Omawiane rozporządzenie Przepisy wdrażają do prawa polskiego postanowienia dyrektywy Rady nr 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (Dz. Urz. UE L 134 z 1.06.2010, str. 66). Zacznie ono obowiązywać 27 czerwca br.

Jarosław Zasada 27.06.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dz.U.
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Obrazek do artykułu: Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Gdy poszkodowany nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego, a jego zastrzeżenia nie są uwzględniane przez pracodawcę, może odwołać się do sądu pracy z wnioskiem o zmianę treści protokołu powypadkowego. Może również zawiadomić Państwową... Więcej

 • Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  Obrazek do artykułu: Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  O tym, że wypadek przy pracy to dla pracodawcy straty, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wstrzymana praca, zniszczony sprzęt, zwiększona składka na ubezpieczenie wypadkowe, odszkodowanie dla pracownika za uszkodzone przedmioty osobistego użytku – ... Więcej

 • Z biura na kanapę

  Obrazek do artykułu: Z biura na kanapę

  Z badań przeprowadzonych przez WorldatWork wynika, że aż 87% osób wybiera swoje mieszkanie jako lokalizację sprzyjającą pracy zdalnej. W domu czujemy się szczęśliwsi, pracujemy lepiej i efektywniej. Dowodzi tego również najnowszy raport Instytutu... Więcej

 • Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  Obrazek do artykułu: Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  5 lipca wejdzie w życie ustawa z 21.04.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 1169). Więcej

 • "Sądowy" protokół powypadkowy należy podpisać

  Obrazek do artykułu:

  Protokół powypadkowy, którego treść określił sąd w toku postępowania sądowego, powinien zostać opatrzony podpisami zarówno członków zespołu powypadkowego, jak i pracodawcy. Z treści protokołu może, a nawet powinno wynikać, że ustalenia zawarte w nim... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE