Strona główna » Wiedza » Aktualności » Rozporządzenie ws. bhp przy pracach związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami już obowiązuje

Rozporządzenie ws. bhp przy pracach związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami już obowiązuje

27.06.13

27 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696).

articleImage: Rozporządzenie ws. bhp przy pracach związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami już obowiązuje fot. Thinkstock

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określa nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia.
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696) – dalej r.b.h.o.n. pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem oraz przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny na danym stanowisku pracy, uwzględniając m.in.: 1) klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych oraz zagrożenia dla życia i zdrowia spowodowane chorobami, które mogą wystąpić w następstwie zakażenia, a także możliwego działania toksycznego lub alergizującego szkodliwych czynników biologicznych; 2) stan zdrowia pracownika, w tym w szczególności choroby przewlekłe, na które choruje; 3) określenie narażenia, w tym rodzaj, stopień oraz czas jego trwania. Ocenę tę przeprowadza się: 1) okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, 2) w każdym przypadku wystąpienia na stanowisku pracy zmian mających lub mogących mieć znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika w miejscu pracy.
Według § 5 r.b.h.o.n. § 5 pracodawca, uwzględniając wyniki oceny ryzyka, podejmuje działania eliminujące lub ograniczające ryzyko wystąpienia zranień ostrymi narzędziami oraz zakażeń, obejmujące np. 1) organizację miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie narażenia; 2) wdrożenie odpowiednich środków profilaktycznych uwzględniających organizację i warunki pracy, czynniki psychospołeczne oraz inne czynniki związane ze środowiskiem pracy; 3) zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia.
Według § 8 ust. 1 r.b.h.o.n. pracownik niezwłocznie zgłasza każdy przypadek zranienia ostrym narzędziem pracodawcy lub osobie wykonującej zadania służby bh i higieny, a w razie kontaktu z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym – również lekarzowi w celu przeprowadzenia postępowania poekspozycyjnego. Pracodawca jest obowiązany opracować i wdrożyć procedurę postępowania poekspozycyjnego, umożliwiającą niezwłoczne udzielenie poszkodowanemu pomocy medycznej oraz zapobieżenie skutkom narażenia, a także objęcie go profilaktyczną opieką zdrowotną po narażeniu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
Nowe rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek sporządzenia, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Raport zawiera m.in.: 1) tabelaryczne zestawienie liczby zranień ostrymi narzędziami, do których doszło w podmiocie leczniczym w okresie sprawozdawczym oraz w równym mu długością okresie poprzedzającym, w podziale na jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego; 2) tabelaryczne zestawienie stosowanych w podmiocie leczniczym rodzajów ostrych narzędzi, z wyszczególnieniem, które z nich zawierają rozwiązania chroniące przed zranieniem; 3) analizę okoliczności i przyczyn zranień, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn systemowych; 4) propozycje możliwych działań mających na celu ograniczenie liczby zranień. Raport udostępnia się pracownikom.
Omawiane rozporządzenie Przepisy wdrażają do prawa polskiego postanowienia dyrektywy Rady nr 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (Dz. Urz. UE L 134 z 1.06.2010, str. 66). Zacznie ono obowiązywać 27 czerwca br.

Jarosław Zasada 27.06.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dz.U.
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zespół powypadkowy może zasięgnąć opinii lekarza

  Obrazek do artykułu: Zespół powypadkowy może zasięgnąć opinii lekarza

  Pracownicy służby bhp dokonujący prawnej kwalifikacji zgłoszonego wypadku, często stają przed wyzwaniem dotyczącym ustalenia rodzaju urazu, jakiego doznał pracownik. Poszkodowany często nie dysponuje żadną dokumentacją medyczną stwierdzającą, jakich... Więcej

 • Pożar w nocnym klubie w Słubicach

  Obrazek do artykułu: Pożar w nocnym klubie w Słubicach

  Jedna osoba została poszkodowana, a 18 ewakuowano w wyniku pożaru w jednym z klubów nocnych w Słubicach w Lubuskiem. Pożar został opanowany – poinformował PAP rzecznik lubuskiej Straży Pożarnej Dariusz Szymura. Więcej

 • Profilaktyczna opieka zdrowotna służby medycyny pracy obejmuje nie tylko pracowników

  Obrazek do artykułu: Profilaktyczna opieka zdrowotna służby medycyny pracy obejmuje nie tylko pracowników

  Zadania służby medycyny pracy wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby. Przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależni od pracodawców,... Więcej

 • GUS: bezpieczeństwo pracy w Polsce bez zmian

  Obrazek do artykułu: GUS: bezpieczeństwo pracy w Polsce bez zmian

  Jak wynika z danych GUS, w 2016 r. było więcej wypadków przy pracy niż rok wcześniej, jednak różnica ta jest stosunkowo niewielka (wzrost o 0,3 p.p. - czyli 264 zdarzenia). Optymistyczną informacją jest spadek liczby wypadków śmiertelnych o prawie 22... Więcej

 • ROP o poprawie bezpieczeństwa pracy

  Obrazek do artykułu: ROP o poprawie bezpieczeństwa pracy

  Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, 21 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, zaprezentowano raport końcowy z realizacji III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE