Strona główna » Wiedza » Praca i zdrowie » Przeniesienie do innej pracy z powodu stanu zdrowia pracownika

Przeniesienie do innej pracy z powodu stanu zdrowia pracownika

09.06.09

Rodzaj pracy, skonkretyzowany najczęściej przez wskazanie określonego stanowiska, jest jednym z podstawowych elementów treści umowy o pracę. Przepisy Kodeksu pracy przewi-dują cztery przypadki, w których rodzaj umówionej pracy ulega zmianie z uwagi na stan zdrowia pracownika.

articleImage: Przeniesienie do innej pracy z powodu stanu zdrowia pracownika fot. Thinkstock

1. Pracownica w ciąży lub karmiąca

Wydane na podstawie art. 176 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.) – dalej r.p.u.k. ustanawia 9 kategorii prac, których wykonywanie wzbronione jest: 1) wszystkim kobietom, 2) tylko kobietom w ciąży, 3) tylko kobietom karmiącym piersią, 4) zarówno kobietom w ciąży, jak i karmiącym pier-sią. Zakaz ten ma charakter bezwzględny. W związku z tym pracodawca nie może zatrudnić pracownicy przy pracy wzbronionej, nawet za jej zgodą.
Treść r.p.u.k. jest skorelowana z regulacją zawartą w art. 179 § 1 k.p., który nakazuje praco-dawcy przenieść pracownicę w ciąży lub karmiącą do innej pracy, jeżeli praca, którą aktual-nie wykonuje jest zaliczana przez r.p.u.k. do prac wzbronionych dla tej grupy pracownic. Nie ma przy tym znaczenia stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub czynniki nie-bezpieczne. Jeżeli przeniesienie takie jest niemożliwe, wówczas pracodawca powinien zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
Natomiast stosownie do art. 179 § 2 k.p., w przypadku gdy pracownica w ciąży lub karmiąca jest zatrudniona przy pozostałych pracach wymienionych w r.p.u.k., pracodawca jest zobo-wiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pra-cownicy. Jeżeli okaże się to niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest zobowiązany prze-nieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku również i takiej możliwości – powinien ją zwolnić na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Przepis art. 179 § 2 k.p. znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku pracownicy w ciąży lub karmiącej, która co prawda nie jest zatrudniona przy żadnej z prac wymienionych w treści r.p.u.k., ale wykonuje pracę, co do której istnieją przeciwwskazania zdrowotne, wynikające z orzeczenia lekarskiego.
Zaistnienie opisywanych sytuacji nie wiąże się z jakimkolwiek uszczerbkiem finansowym dla pracownicy. Jeżeli bowiem zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powodowałoby obniżenie jej wynagrodzenia, wówczas może ona liczyć na dodatek wyrównawczy. Dodatek ten stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie a wynagrodzeniem po przeniesieniu pracownicy do innej pracy. Wynagrodzenie do celów określenia dodatku wyrównawczego oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Natomiast za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownica zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia (art. 179 § 4 i 5 k.p.), obliczanego również na zasadach wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
Z chwilą ustania przyczyn uzasadniających omawiane zmiany w sposobie wykonywania do-tychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą, pracodawca jest obowiązany zatrudnić ją przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę (art. 179 § 6 k.p.). Momentem tym, co do zasady, będzie dzień powrotu pracownicy do pracy po poro-dzie i po wykorzystaniu całości lub odpowiedniej części urlopu macierzyńskiego.

Przejdź do strony artykułu: « »
09.06.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Praca i Zdrowie
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  Obrazek do artykułu: UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  W dniach 7-8 września br. w Krakowie odbędzie się XI edycja konferencji Process Automation, będąca kontynuacją dziesięciu wcześniejszych wydarzeń organizowanych pod nazwą Systemy Sterowania w Automatyce Procesowej. Tematem przewodnim spotkania będzie... Więcej

 • Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Obrazek do artykułu: Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Przepisy dotyczące napojów i posiłków profilaktycznych nie przewidują możliwości wydawania pracownikom bonów żywnościowych zamiast posiłku. Więcej

 • Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Obrazek do artykułu: Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Urząd Dozoru Technicznego będzie kontrolował sprawność urządzeń służących do odzyskiwania oparów paliwa na stacjach - zakłada nowelizacja ustawy o dozorze technicznym, którą w czwartek uchwalił Sejm. Więcej

 • Praca w upale

  Obrazek do artykułu: Praca w upale

  W trakcie letnich upałów pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić swoim pracownikom dostęp do wody pitnej i napojów. Jeżeli pracodawca nie zapewnia odpowiednich warunków do pracy, to pracownicy mogą odmówić wykonywania swoich obowiązków. Więcej

 • Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Obrazek do artykułu: Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Przepis § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniej... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE