Strona główna » Wiedza » Praca i zdrowie » Przeniesienie do innej pracy z powodu stanu zdrowia pracownika

Przeniesienie do innej pracy z powodu stanu zdrowia pracownika

09.06.09

Rodzaj pracy, skonkretyzowany najczęściej przez wskazanie określonego stanowiska, jest jednym z podstawowych elementów treści umowy o pracę. Przepisy Kodeksu pracy przewi-dują cztery przypadki, w których rodzaj umówionej pracy ulega zmianie z uwagi na stan zdrowia pracownika.

articleImage: Przeniesienie do innej pracy z powodu stanu zdrowia pracownika fot. Thinkstock

1. Pracownica w ciąży lub karmiąca

Wydane na podstawie art. 176 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.) – dalej r.p.u.k. ustanawia 9 kategorii prac, których wykonywanie wzbronione jest: 1) wszystkim kobietom, 2) tylko kobietom w ciąży, 3) tylko kobietom karmiącym piersią, 4) zarówno kobietom w ciąży, jak i karmiącym pier-sią. Zakaz ten ma charakter bezwzględny. W związku z tym pracodawca nie może zatrudnić pracownicy przy pracy wzbronionej, nawet za jej zgodą.
Treść r.p.u.k. jest skorelowana z regulacją zawartą w art. 179 § 1 k.p., który nakazuje praco-dawcy przenieść pracownicę w ciąży lub karmiącą do innej pracy, jeżeli praca, którą aktual-nie wykonuje jest zaliczana przez r.p.u.k. do prac wzbronionych dla tej grupy pracownic. Nie ma przy tym znaczenia stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub czynniki nie-bezpieczne. Jeżeli przeniesienie takie jest niemożliwe, wówczas pracodawca powinien zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
Natomiast stosownie do art. 179 § 2 k.p., w przypadku gdy pracownica w ciąży lub karmiąca jest zatrudniona przy pozostałych pracach wymienionych w r.p.u.k., pracodawca jest zobo-wiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pra-cownicy. Jeżeli okaże się to niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest zobowiązany prze-nieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku również i takiej możliwości – powinien ją zwolnić na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Przepis art. 179 § 2 k.p. znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku pracownicy w ciąży lub karmiącej, która co prawda nie jest zatrudniona przy żadnej z prac wymienionych w treści r.p.u.k., ale wykonuje pracę, co do której istnieją przeciwwskazania zdrowotne, wynikające z orzeczenia lekarskiego.
Zaistnienie opisywanych sytuacji nie wiąże się z jakimkolwiek uszczerbkiem finansowym dla pracownicy. Jeżeli bowiem zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powodowałoby obniżenie jej wynagrodzenia, wówczas może ona liczyć na dodatek wyrównawczy. Dodatek ten stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie a wynagrodzeniem po przeniesieniu pracownicy do innej pracy. Wynagrodzenie do celów określenia dodatku wyrównawczego oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Natomiast za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownica zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia (art. 179 § 4 i 5 k.p.), obliczanego również na zasadach wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
Z chwilą ustania przyczyn uzasadniających omawiane zmiany w sposobie wykonywania do-tychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą, pracodawca jest obowiązany zatrudnić ją przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę (art. 179 § 6 k.p.). Momentem tym, co do zasady, będzie dzień powrotu pracownicy do pracy po poro-dzie i po wykorzystaniu całości lub odpowiedniej części urlopu macierzyńskiego.

Przejdź do strony artykułu: « »
09.06.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Praca i Zdrowie
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE