Strona główna » Wiedza » Opinie prawne » Pracowników tymczasowych uwzględnia się w rejestrze wypadków przy pracy

Pracowników tymczasowych uwzględnia się w rejestrze wypadków przy pracy

08.02.17

Pracodawca użytkownik, jako zobowiązany do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracowników tymczasowych, jest również obowiązany do prowadzenia rejestru wypadków przy pracy.

articleImage: Pracowników tymczasowych uwzględnia się w rejestrze wypadków przy pracy fot. Thinkstock

Stosownie do art. 234 § 3 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Zgodnie z § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870) pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. Wprawdzie przepisy nie określają wzoru rejestru wypadków, ale z powołanego powyżej przepisu wynika, że powinien on zawierać: 1. imię i nazwisko poszkodowanego, 2 miejsce i datę wypadku, 3. informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, 4. datę sporządzenia protokołu powypadkowego, 5. stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, 6. datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, 7. liczbę dni niezdolności do pracy, 8. inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.
W przypadku pracodawców użytkowników, korzystających z usług pracowników tymczasowych, obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy określa art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360) – dalej u.z.p.t. Stanowi on, że oprócz dostarczenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienia napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp, pracodawca taki jest również obowiązany ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Z uwagi na powyższy, niezbyt precyzyjny, przepis wiele kontrowersji wzbudza to, kto powinien zatwierdzić sporządzony w ten sposób protokół powypadkowy – pracodawca użytkownik, jako sporządzający dokumentację, czy agencja pracy tymczasowej. W praktyce – o ile z umowy agencji pracy z pracodawcą użytkownikiem, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 2 u.z.p.t. nie wynika inaczej – dokumentację powypadkową zatwierdza agencja pracy, jako formalny pracodawca w rozumieniu k.p. pracownika tymczasowego. W takim też przypadku to właśnie agencja pracy, a nie pracodawca użytkownik, powinna prowadzić rejestr wypadków przy pracy i w nim odnotowywać wszystkie wypadki, jakim ulegną pracownicy tymczasowi, przy czym rejestr ten nie powinien być oddzielny dla „stałych” pracowników agencji i dla pracowników tymczasowych. Dotyczy to również statystycznych kart wypadku przy pracy, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 14, poz. 80 ze zm.).
Ponadto, to agencja pracy tymczasowej jako podmiot odprowadzający składki na ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie wypadkowe, powinna wykazywać w corocznych informacjach o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (druk ZUS-IWA), wszystkie wypadki, jakim ulegli zatrudnieni przez tę agencję pracownicy tymczasowi. Jest to rozwiązanie niewątpliwie krzywdzące, gdyż to pracodawca użytkownik, a nie agencja pracy tymczasowej, jest zobligowany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej (art. 14 ust. 2 u.z.p.t.). Powoduje ono, że agencja pracy tymczasowej, jako podmiot niemający tak naprawdę zbyt wielkiego wpływu na stan bhp, jest obciążana kosztami wynikającymi z błędów lub niedopełnienia obowiązków przez pracodawcę użytkownika w przedmiotowym zakresie.

Zobacz także: Wypadek pracownika tymczasowego>>

Zobacz także: Pracowników tymczasowych uwzględnia się w rejestrze wypadków przy pracy>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Z problematyki zatrudnienia tymczasowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE