Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » Pracodawca nie musi skierować na badania pracownika (nadal) niezdolnego do pracy

Pracodawca nie musi skierować na badania pracownika (nadal) niezdolnego do pracy

04.04.17

Obowiązek pracodawcy dotyczący skierowania pracownika na badania lekarskie powstaje dopiero wówczas, gdy pracownik w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości zgłasza swoją gotowość do pracy – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 20.10.2015 r., I PK 287/14, LEX nr 1929074.

articleImage: Pracodawca nie musi skierować na badania pracownika (nadal) niezdolnego do pracy fot. Thinkstock

Rozstrzygnięcie to wydano w sprawie o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika. Powództwo zostało wytoczone przez byłego pracownika, zatrudnionego na stanowisku kierownika robót budowlanych. W związku z wypadkiem przy pracy, i po wykorzystaniu zasiłku chorobowego, pobierał on świadczenie rehabilitacyjne. Po upływie okresu, na który to ostatnie zostało mu przyznane, pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę na bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p.
Żądanie odszkodowania zostało oddalone przez Sąd Rejonowy. W jego ocenie, choć powód pobierał świadczenie rehabilitacyjne od 3 czerwca do 31 sierpnia 2013 r., pracodawca mógł wypowiedzieć umowę o pracę. Odpowiednie oświadczenie zostało złożone 25 września 2013 r., a zatem już po upływie 3-miesięcznego okresu ochronnego. Nie miało przy tym dla Sądu znaczenia to, czy przez cały okres nieobecności w pracy z powodu choroby powód był uprawniony do pobierania stosownych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Pracodawca nie był też zobowiązany skierować powoda na badania lekarskie, aby upewnić się, że w chwili składania oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy był on nadal niezdolny do pracy.
Stanowiska tego nie zaaprobował Sąd Okręgowy, który uwzględnił apelację powoda i zasądził na jego rzecz 13.500 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.
Zdaniem Sądu, rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. wymagało od pracodawcy skierowania powoda na badania lekarskie celem stwierdzenia czy powód jest nadal niezdolny do pracy. Bez znaczenia było, że przed organem rentowym toczyło się postępowanie o świadczenie rehabilitacyjne, a strony zakładały, że zapadnie decyzja korzystna dla powoda. Powołano się w tym względzie na orzecznictwa SN, z którego wynika, że obowiązkiem pracodawcy jest wykazanie, że w dniu rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 53 § 1 k.p. pracownik był niezdolny do pracy.

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Według Sądu Najwyższego, skarga kasacyjna pozwanego pracodawcy była uzasadniona. Stosownie do 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p., prawo pracodawcy do niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę powstaje wówczas, gdy niezdolność pracownika do pracy trwa dłużej niż określone w tym przepisie okresy pobierania wynagrodzenia, zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Upływ tych okresów wyznacza najwcześniejszy dopuszczalny termin rozwiązania stosunku pracy. Uprawnienie pracodawcy ustaje wówczas, gdy pracownik stawi się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności i wyrazi gotowość przystąpienia do wykonywania obowiązków pracowniczych.
W rozpoznawanej sprawie powód nie stawił się o pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności, a nawet wyraźnie dawał pracodawcy do zrozumienia, że we własnym przekonaniu nie odzyskał zdolności do pracy i będzie się starał o przyznanie mu świadczenia rehabilitacyjnego za kolejny okres. Zwolniło to pracodawcę z obowiązku skierowania powoda na badania lekarskie. Z odwrotną sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby pracownik w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości zgłosił swoją gotowość do pracy. Wówczas pracodawca byłby zobowiązany skierować go na badania lekarskie.
Z tych przyczyn Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną – uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Jarosław Zasada 04.04.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE