Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » Praca w okresie zwolnienia lekarskiego nie zawsze uzasadnia „dyscyplinarkę”

Praca w okresie zwolnienia lekarskiego nie zawsze uzasadnia „dyscyplinarkę”

12.07.17

Zakwalifikowanie świadczenia pracy przez pracownika mającego zwolnienie lekarskie jako uchybienia podstawowemu obowiązkowi jest możliwe w wyjątkowych wypadkach, gdy czynniki przedmiotowe i podmiotowe sprawy dominują nad przeciwstawnymi racjami – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 16 marca 2017 r., II PK 14/16, LEX nr 2270897.

articleImage: Praca w okresie zwolnienia lekarskiego nie zawsze uzasadnia „dyscyplinarkę” fot. Thinkstock

Wyrok ten zapadł w sprawie z powództwa przeciwko pracodawcy o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Powód był zatrudniony na czas nieokreślony jako komendant straży miejskiej. W związku z przeziębieniem uzyskał zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem, że powinien leżeć. Mimo to stawił się do pracy ze względu na niedobory kadrowe w podległej mu jednostce. Wezwany na spotkanie z nowo wybranym burmistrzem, powód otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Zostało ono umotywowane utratą zaufania w związku z wszczętym przeciwko powodowi postępowaniem karnym. Powód odmówił przyjęcia pisma, stwierdzając, że aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. W konsekwencji doręczono mu oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jako przyczynę wskazując ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych polegające na wykonywaniu czynności zawodowych w okresie zwolnienia lekarskiego.
Zdaniem sądu pierwszej instancji, odwołanie powoda od wypowiedzenia było zasadne. Po pierwsze, postępowanie prokuratorskie zostało prawomocnie umorzone, toteż nie zachodziły uzasadnione, racjonalne i obiektywne przesłanki powołane przez pracodawcę w wypowiedzeniu powodowi umowy o pracę. Po wtóre, późniejsze zachowanie powoda nie wynikało, zdaniem sądu, ze złej woli, rażącego niedbalstwa czy ignorowania obowiązków. Było ono przejawem odpowiedzialności i dbałości o prawidłowe wykonywanie powierzonych mu obowiązków kierowniczych oraz dążeniem do sprawnego funkcjonowania podległej mu straży miejskiej. Z tego względu sąd rejonowy przywrócił powoda do pracy i zasądził na jego rzecz 10.061,60 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks pracy. Komentarz
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 zł


Wyrok ten zmienił sąd okręgowy, oddalając powództwo. W jego ocenie, rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p. było uzasadnione. Jeżeli bowiem w czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie stosuje się do zaleceń lekarza i podejmuje czynności sprzeczne z jego celem, godzi w dobro pracodawcy, co odpowiada naruszeniu podstawowego obowiązku pracownika wynikającego z art. 100 § 1 pkt 4 k.p. Nawet jednorazowy przypadek nadużyć w tym zakresie uzasadnia rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Skargę kasacyjną wniósł powód, domagając się uchylenia wyroku i przekazania sprawy sądowi okręgowemu do ponownego rozpoznania.
Według Sądu Najwyższego, skarga ta miała uzasadnione podstawy, gdyż nie można a priori głosić, że każde świadczenie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego wypełnia przesłanki stosowania art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Sąd II instancji powinien był rozważyć, czy zagrożenie interesów pracodawcy miało charakter realny, a jeśli tak – czy jego nasilenie uzasadniało zakwalifikowanie go do kategorii kwalifikowanej. W tym ujęciu zasadnicze znaczenie miały przyczyny, które skłoniły powoda do świadczenia pracy w okresie choroby. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę rodzaj pracy, zakres odpowiedzialności, konieczne zaufanie pracodawcy.
Podkreślono przy tym, że za dominujący w orzecznictwie należy uznać pogląd, że nadużycie korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego samo w sobie nie może być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Inaczej będzie w sytuacji, gdy pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego podejmuje czynności sprzeczne z jego celem, tj. z odzyskaniem zdolności do pracy, a zwłaszcza czynności prowadzące do przedłużenia nieobecności w pracy, godząc w dobro pracodawcy i działając w sposób sprzeczny z obowiązkami: lojalności wobec pracodawcy, świadczenia pracy i usprawiedliwienia nieobecności.
Mając powyższe na uwadze, Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Jarosław Zasada 12.07.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: SN
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Toast na pożegnanie współpracowników nie uzasadnia „dyscyplinarki”

  Obrazek do artykułu: Toast na pożegnanie współpracowników nie uzasadnia „dyscyplinarki”

  Udział pracowników w prywatnym spotkaniu okolicznościowym zorganizowanym za zgodą pracodawcy po godzinach pracy w wydzielonym pomieszczeniu socjalnym, połączony ze spożywaniem za przyzwoleniem pracodawcy niewielkich ilości alkoholu, nie stanowi... Więcej

 • “Dyscyplinarka” za niewykonanie badania?

  Obrazek do artykułu: “Dyscyplinarka” za niewykonanie badania?

  Czy nieskorzystanie przez pracownika ze skierowania na kontrolne badanie lekarskie może stanowić podstawę dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę? Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r., I PKN 642/99 nie pozostawia w tym względzie... Więcej

 • Pożar w fabryce stolarki budowanej

  Obrazek do artykułu: Pożar w fabryce stolarki budowanej

  19 zastępów straży pożarnej brało udział w gaszeniu pożaru, który wybuchł w niedzielę rano w zakładzie w Nowej Wsi Rzecznej (Pomorskie) produkującym stolarkę budowalną. Ogień udało się opanować: trwa dogaszanie. Pożar zniszczył dwie z trzech hal... Więcej

 • Pracodawca zachęca do noszenia odzieży odblaskowej

  Obrazek do artykułu: Pracodawca zachęca do noszenia odzieży odblaskowej

  Odzież odblaskowa służy zwiększeniu naszej widoczności nie tylko w nocy, ale również za dnia i warto jej używać wszędzie tam, gdzie panuje wzmożony ruch pojazdów, a ryzyko potrącenia jest szczególnie wysokie - uważa zarząd firmy Raben, który promuje... Więcej

 • Specjalistyczne pojazdy mają poprawić bezpieczeństwo na torach

  Obrazek do artykułu: Specjalistyczne pojazdy mają poprawić bezpieczeństwo na torach

  PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały 23 lutego umowę na zakup 36 specjalistycznych pojazdów do utrzymania infrastruktury kolejowej. Mają one zapewnić sprawne kursowanie pociągów dzięki szybciej wykonywanym pracom interwencyjnym i naprawie torów. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE