Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowelizacja Kodeksu pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy

12.07.10
Do rozdziału III ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wprowadzono nowe przepisy (art. 1031-1036). Nowelizacja dotyczy uprawnień i obowiązków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Chodzi w szczególności o zwolnienia z pracy na czas związany z nauką i egzaminami, urlopy szkoleniowe i wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy w związku z podnoszeniem kwalifikacji. Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe pisemną umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron.
articleImage: Nowelizacja Kodeksu pracy fot. Thinkstock
CO TO ZA PRAWO?
Zmiany w rozdziale III Kodeksu pracy Kwalifikacje zawodowe pracowników

Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 655) do rozdziału III Kwalifikacje zawodowe pracowników ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. zostały wprowadzone nowe przepisy (art. 1031-1036). Dotyczą one uprawnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników.
Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie i na warunkach ustalonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy, a także zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:
1) 6 dni - pracownikowi przystępującemu do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu maturalnego, albo do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
2) 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.
Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe pisemną umowę, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Ustawodawca zastrzegł, że umowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy rozdziału III k.p. Obowiązek zawarcia ww. umowy nie powstaje, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:
1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji;
2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata;
3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943 k.p;
4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943 k.p., mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach
jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.
Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż określone w art. 1031 -1035 k.p., może być przyznane zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia oraz urlop bezpłatny w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.
Abc/Bhp 12.07.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Obowiązki bhp względem ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu

  Obrazek do artykułu: Obowiązki bhp względem ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu

  Praktyczna nauka zawodu może odbywać się nie tylko w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, ale również u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych,... Więcej

 • Toast na pożegnanie współpracowników nie uzasadnia „dyscyplinarki”

  Obrazek do artykułu: Toast na pożegnanie współpracowników nie uzasadnia „dyscyplinarki”

  Udział pracowników w prywatnym spotkaniu okolicznościowym zorganizowanym za zgodą pracodawcy po godzinach pracy w wydzielonym pomieszczeniu socjalnym, połączony ze spożywaniem za przyzwoleniem pracodawcy niewielkich ilości alkoholu, nie stanowi... Więcej

 • Kontrola UDT nie zwalnia z odpowiedzialności za stan urządzeń technicznych

  Obrazek do artykułu: Kontrola UDT nie zwalnia z odpowiedzialności za stan urządzeń technicznych

  Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego (UDT) nie zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, mające... Więcej

 • Urlopowe BHP

  Obrazek do artykułu: Urlopowe BHP

  Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi upragniony urlop. Kilkudniowy lub dłuższy, przez wszystkich pracowników wyczekiwany przez okrągły rok. Co zrobić, aby niósł on ze sobą tylko i wyłącznie przyjemności? Oto trzy kluczowe wskazówki. Więcej

 • ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Obrazek do artykułu: ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Złożone przez nich projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE