Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowe rozporządzenie ws. stażu adaptacyjnego nauczycieli

Nowe rozporządzenie ws. stażu adaptacyjnego nauczycieli

11.01.17

Warunki odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do zawodu nauczyciela określa nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

articleImage: Nowe rozporządzenie ws. stażu adaptacyjnego nauczycieli fot. Thinkstock

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 52) - dalej r.s.a.t.u., staż adaptacyjny odbywa się w jednostce wskazanej przez organ prowadzący postępowanie po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty i organu prowadzącego jednostkę
Dyrektor jednostki ustala program stażu adaptacyjnego przygotowującego do nauczania przedmiotu lub przedmiotów albo prowadzenia zajęć w zakresie, w jakim o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca, po przeprowadzeniu analizy kwalifikacji wnioskodawcy, zakresu wykonywanego zawodu w państwie wnioskodawcy, z uwzględnieniem zakresu wiedzy, jaki jest niezbędny dla spełnienia wymagań kwalifikacyjnych, określonych dla nauczyciela danego przedmiotu nauczania lub rodzaju prowadzonych zajęć.
Staż adaptacyjny jest odbywany zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, którym może być nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia danego rodzaju zajęć w zakresie, w jakim o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca, oraz posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego zapewnia dyrektor jednostki. Opiekun stażu adaptacyjnego raz w miesiącu informuje dyrektora jednostki o realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z programu stażu adaptacyjnego. W każdym czasie organ prowadzący postępowanie może kontrolować prawidłowość przebiegu stażu adaptacyjnego. Oceny nabytych w trakcie stażu adaptacyjnego umiejętności dokonuje organ prowadzący postępowanie na podstawie opinii sporządzonej wspólnie przez dyrektora jednostki oraz opiekuna stażu adaptacyjnego w terminie 14 dni od dnia zakończenia tego stażu.
Test umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej. Test składa się z nie więcej niż 100 zagadnień lub pytań, w tym nie więcej niż 10% stanowią zagadnienia lub pytania o charakterze opisowym. Każde z zagadnień lub pytań niemających charakteru opisowego zawiera nie mniej niż 3 możliwości odpowiedzi. Test umiejętności przeprowadza komisja, składająca się z co najmniej 3 osób, powoływana przez dyrektora jednostki przeprowadzającej ten test. W przypadku złożenia testu umiejętności z wynikiem negatywnym wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyniku tego testu może wystąpić: 1) do komisji o weryfikację wyniku lub 2) do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o ponowne przystąpienie do testu umiejętności w najbliższym terminie.
Omawiane rozporządzenie weszło w życie 10 stycznia br. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 421), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r.

Jarosław Zasada 11.01.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dz.U.
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  Obrazek do artykułu: UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  W dniach 7-8 września br. w Krakowie odbędzie się XI edycja konferencji Process Automation, będąca kontynuacją dziesięciu wcześniejszych wydarzeń organizowanych pod nazwą Systemy Sterowania w Automatyce Procesowej. Tematem przewodnim spotkania będzie... Więcej

 • Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Obrazek do artykułu: Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Przepisy dotyczące napojów i posiłków profilaktycznych nie przewidują możliwości wydawania pracownikom bonów żywnościowych zamiast posiłku. Więcej

 • Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Obrazek do artykułu: Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Urząd Dozoru Technicznego będzie kontrolował sprawność urządzeń służących do odzyskiwania oparów paliwa na stacjach - zakłada nowelizacja ustawy o dozorze technicznym, którą w czwartek uchwalił Sejm. Więcej

 • Praca w upale

  Obrazek do artykułu: Praca w upale

  W trakcie letnich upałów pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić swoim pracownikom dostęp do wody pitnej i napojów. Jeżeli pracodawca nie zapewnia odpowiednich warunków do pracy, to pracownicy mogą odmówić wykonywania swoich obowiązków. Więcej

 • Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Obrazek do artykułu: Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Przepis § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniej... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE