Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowe rozporządzenie ws. stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w zawodach medycznych

Nowe rozporządzenie ws. stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w zawodach medycznych

13.03.17

Warunki odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych określa nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia.

articleImage: Nowe rozporządzenie ws. stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w zawodach medycznych fot. Thinkstock

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 3.03.2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 511) - dalej r.s.a.t.u., staż adaptacyjny jest odbywany, co do zasady, w jednostkach ochrony zdrowia spełniających warunki do realizacji programu stażu adaptacyjnego.
Staż adaptacyjny jest realizowany pod nadzorem opiekuna stażu, którym może być osoba wykonująca dany medyczny zawód regulowany przez okres nie krótszy niż 4 lata. Opiekuna wyznacza kierownik jednostki, w której jest odbywany staż adaptacyjny, na cały okres odbywania stażu. Opiekun stażu adaptacyjnego: 1) określa zadania wykonywane przez wnioskodawcę; 2) kontroluje realizację programu stażu; 3) kontroluje obecność wnioskodawcy w miejscu odbywania stażu; 4) gromadzi informacje o przebiegu stażu.
Wnioskodawca dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku otrzymanym od kierownika jednostki. Dziennik ten zawiera m.in.: imię i nazwisko wnioskodawcy; imię i nazwisko opiekuna stażu; datę rozpoczęcia stażu oraz okresowe oceny opiekuna stażu adaptacyjnego albo kierownika jednostki, podpisane przez sporządzającego z podaniem daty i miejsca sporządzenia oceny. W trakcie odbywania stażu adaptacyjnego kierownik jednostki albo opiekun stażu dokonuje w dzienniku, co najmniej raz na trzy miesiące, okresowej, pisemnej oceny realizacji przez wnioskodawcę programu stażu adaptacyjnego. Oceny umiejętności nabytych w trakcie stażu adaptacyjnego dokonuje opiekun stażu i kierownik jednostki, w której zostaje zakończona realizacja programu stażu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia, test umiejętności opracowuje Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w Łodzi na podstawie zakresu wskazanego przez organ prowadzący postępowanie. Test jest przeprowadzany 2 razy w roku: od dnia 15 czerwca do dnia 30 czerwca i od dnia 1 grudnia do dnia 15 grudnia i składa się z części teoretycznej albo części praktycznej bądź części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest przeprowadzana w formie egzaminu ustnego albo w formie egzaminu testowego. Formę testu umiejętności określa dyrektor CEM po zasięgnięciu opinii przewodniczącego PKE. Test umiejętności uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli zdający uzyska oceny pozytywne z każdej części wchodzącej w skład testu umiejętności. Wnioskodawcy, który złożył test umiejętności z wynikiem pozytywnym, dyrektor CEM wydaje zaświadczenie, którego kopię przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie. Zaświadczenie jest wydawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej. W przypadku osób zamierzających świadczyć usługi transgraniczne zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.
Omawiane rozporządzenie obowiązuje od 11 marca 2017 r.

Jarosław Zasada 13.03.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dz.U.
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Obrazek do artykułu: Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Gdy poszkodowany nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego, a jego zastrzeżenia nie są uwzględniane przez pracodawcę, może odwołać się do sądu pracy z wnioskiem o zmianę treści protokołu powypadkowego. Może również zawiadomić Państwową... Więcej

 • Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  Obrazek do artykułu: Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  O tym, że wypadek przy pracy to dla pracodawcy straty, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wstrzymana praca, zniszczony sprzęt, zwiększona składka na ubezpieczenie wypadkowe, odszkodowanie dla pracownika za uszkodzone przedmioty osobistego użytku – ... Więcej

 • Z biura na kanapę

  Obrazek do artykułu: Z biura na kanapę

  Z badań przeprowadzonych przez WorldatWork wynika, że aż 87% osób wybiera swoje mieszkanie jako lokalizację sprzyjającą pracy zdalnej. W domu czujemy się szczęśliwsi, pracujemy lepiej i efektywniej. Dowodzi tego również najnowszy raport Instytutu... Więcej

 • Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  Obrazek do artykułu: Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  5 lipca wejdzie w życie ustawa z 21.04.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 1169). Więcej

 • "Sądowy" protokół powypadkowy należy podpisać

  Obrazek do artykułu:

  Protokół powypadkowy, którego treść określił sąd w toku postępowania sądowego, powinien zostać opatrzony podpisami zarówno członków zespołu powypadkowego, jak i pracodawcy. Z treści protokołu może, a nawet powinno wynikać, że ustalenia zawarte w nim... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE