Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

03.09.13

5 września 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640).

articleImage: Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie fot. Thinkstock

W stosunku do uchylonego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) wymagania stawiane stacjom gazowym zostały rozszerzone o jednoznaczne:
1) określenie podziału stacji gazowych ze względu na maksymalne ciśnienie robocze;
2) określenie wymagań jakie powinien spełniać system redukcji ciśnienia;
3) uszczegółowienie zapisów dotyczących urządzeń do nawaniania gazu ziemnego;
4) doprecyzowanie wymagań, jakie powinna spełniać wentylacja w pomieszczeniach technologicznych stacji gazowych.
Zamieszczone regulacje mają na celu doprecyzowanie dotychczas istniejących przepisów oraz poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania stacji gazowych. W stosunku do rozporządzenia z 2001 r., wprowadzone zmiany i uzupełnienia dotyczą dostosowania przepisów prawa do obecnie obowiązującej wiedzy technicznej i do obecnie dostępnych technologii wykorzystywanych przy projektowaniu i budowie sieci gazowych.
Do najistotniejszych zmian należą:
1) jednoznaczne określenie z jakich materiałów można budować sieci gazowe;
2) szczegółowe określenie klas lokalizacji, w jakich możliwe jest budowanie gazociągów oraz wymagań wytrzymałościowych, jakie powinny spełniać sieci gazowe w zależności od klasy lokalizacji;
3) określenie wymagań, jakie należy spełnić przy wykonywaniu skrzyżowań gazociągu z innymi obiektami budowlanymi takimi jak: droga, tory linii kolejowej, linia energetyczna napowietrzna, linia telekomunikacyjna napowietrzna, kanalizacja kablową lub linią kablową podziemną oraz z przeszkodami terenowymi takimi jak: Żeglowne szlaki wodne, cieki wodne, rzeki, itp.;
4) zmiana i doprecyzowanie odległości pomiędzy gazociągami a innymi elementami infrastruktury podziemnej;
5) doprecyzowanie wymogów dotyczących elementów gazociągu takich jak: kolana, odgałęzienia, armatura zaporowo upustowa;
6) doprecyzowanie przepisów dotyczących zabezpieczenia gazociągu przed korozją;
7) doprecyzowanie przepisów dotyczących poddania gazociągu próbom wytrzymałościowym;
8) wprowadzenie klasyfikacji stacji gazowych ze względu na ciśnienie robocze;
9) doprecyzowanie wymagań dotyczących urządzeń do nawaniania gazu;
10) dodanie przepisów określających wymagania odnośnie instalacji gazowych na przyłączach.

03.09.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE