Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowa ustawa ws. czasu pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Nowa ustawa ws. czasu pracy na statkach żeglugi śródlądowej

23.05.17

6 czerwca br. wejdzie w życie nowa ustawa regulująca czas pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na statku żeglugi śródlądowej jako członkowie załogi lub personel pokładowy.

articleImage: Nowa ustawa ws. czasu pracy na statkach żeglugi śródlądowej fot. Thinkstock

Zgodnie z art. 3 ustawy z 7.04.2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (Dz.U.. poz. 993), czasem pracy na statku żeglugi śródlądowej jest czas, w którym pracownik na polecenie pracodawcy wykonuje pracę na statku. Pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy na statku żeglugi śródlądowej wlicza się do czasu pracy.
Czas pracy na statku żeglugi śródlądowej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Tygodniowy czas pracy na statku żeglugi śródlądowej łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w okresie rozliczeniowym.
Maksymalny wymiar czasu pracy na statku żeglugi śródlądowej łącznie z godzinami nadliczbowymi oblicza się, mnożąc 48 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy na statku żeglugi śródlądowej o 8 godzin.
Wymiar czasu pracy na statku żeglugi śródlądowej w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. W przypadku stosunku pracy trwającego krócej niż okres rozliczeniowy maksymalny wymiar czasu pracy na statku żeglugi śródlądowej oblicza się, mnożąc 48 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie trwania tego stosunku pracy.
W myśl art. 6 ustawy, czas pracy na statku żeglugi śródlądowej łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać: 1) 14 godzin w każdym okresie 24-godzinnym oraz 2) 84 godzin w każdym okresie 7-dniowym.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złJeżeli rozkład czasu pracy przewiduje większą liczbę dni pracy niż liczba dni odpoczynku, wówczas przeciętny tygodniowy czas pracy na statku żeglugi śródlądowej w okresie 4 kolejnych miesięcy nie może przekraczać 72 godzin.
Według art. 11 ustawy, pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika ewidencję czasu pracy na statku żeglugi śródlądowej. Ewidencja zawiera co najmniej następujące dane: 1) nazwę statku żeglugi śródlądowej; 2) imię i nazwisko pracownika; 3) imię i nazwisko kapitana statku żeglugi śródlądowej; 4) wskazanie okresu, w którym ewidencja jest prowadzona; 5) liczbę dni pracy i dni odpoczynku pracownika; 6) czas rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy; 7) czas rozpoczęcia i zakończenia okresu odpoczynku.
Pracodawca przechowuje ewidencję na statku żeglugi śródlądowej do końca okresu rozliczeniowego. Pracodawca, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, przedstawia pracownikowi ewidencję za miesiąc poprzedni. Pracownik potwierdza zgodność danych zawartych w ewidencji podpisem. Kopię ewidencji pracownik przechowuje przez okres roku.
Nowa ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2014/112/UE z 19.12.2014 r. wykonującą Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, zawartą przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF) (Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, s. 86).

 

Jarosław Zasada 23.05.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dz.U.
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE