Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Normy przetaczania okrągłych przedmiotów

Normy przetaczania okrągłych przedmiotów

08.05.18

Od 18 stycznia 2018 roku obowiązują nowe normy przetaczania okrągłych przedmiotów na jednego pracownika.

articleImage: Normy przetaczania okrągłych przedmiotów fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika Serwisu BHP:
Pracownik przetacza szpule na odległość około 3 m, ciężar szpuli to 210 kg, proces wymaga, aby szpule były przetaczane ręcznie (praca stała powyżej 4 h/zmianę).
Czy ustawodawca dopuszcza taką ewentualność i przetaczanie jest dopuszczalne zgodnie z prawem?
Jeśli nie, to jakim wymaganiom należy sprostać?

Odpowiedź
Ustawodawca dopuszcza możliwość przetaczania okrągłych przedmiotów, określa jednak wartość masy na jednego pracownika oraz wartość użycia siły początkowej. Od 18 stycznia 2018 roku obowiązują nowe normy przetaczania okrągłych przedmiotów na jednego pracownika. Do 18 stycznia przypadało max. 300 kg, teraz przypada max. 200 kg.

W opisanym przykładzie do przetaczania szpuli o ciężarze 210 kg po terenie płaskim potrzeba minimum dwóch pracowników mężczyzn lub minimum trzech pracowników kobiet. Ostateczną decyzje co do możliwości wykonywania określonej pracy podejmuje pracodawca po dokonaniu oceny ryzyka.

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 25.04.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych dopuszczalne jest ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (w szczególności beczek, rur o dużych średnicach), pod warunkiem zachowania wartości sił określonych w § 14 rozporządznei Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym - dalej r.r.p.t. w nowym brzmieniu, podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża, nie może przekraczać wartości:
1) przy pchaniu – 300 N dla mężczyzn i 120 N dla kobiet,
2) przy ciągnięciu – 250 N dla mężczyzn i 100 N dla kobiet, a ponadto przy spełnieniu następujących wymagań:
1) masa ręcznie przetaczanych przedmiotów, po terenie poziomym o twardej i gładkiej nawierzchni, nie może przekraczać 200 kg na jednego mężczyznę i 80 kg na jedną kobietę,
2) masa ręcznie wtaczanych przedmiotów na pochylnie nie może przekraczać 50 kg na jednego mężczyznę i 20 kg na jedną kobietę.

Zgodnie z § 4 r.r.p.t.:
1. Pracodawca jest obowiązany oceniać ryzyko zawodowe występujące przy ręcznych pracach transportowych, w szczególności biorąc pod uwagę:
1) masę przemieszczanego przedmiotu, jego rodzaj i położenie środka ciężkości,
2) warunki środowiska pracy, w tym w szczególności temperaturę i wilgotność powietrza oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia,
3) organizację pracy, w tym stosowane sposoby wykonywania pracy,
4) indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność fizyczna, wiek i stan zdrowia.

2. Ocena ryzyka, o której mowa w ust. 1, powinna być dokonywana przy organizowaniu ręcznych prac transportowych, a także po każdej zmianie organizacji pracy. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego pracodawca jest obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń.
 

Roman Majer 08.05.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE