Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Nie dla wszystkich substancji chemicznych określono NDS

Nie dla wszystkich substancji chemicznych określono NDS

17.02.17

Pracodawca, który stosuje substancję chemiczną lub mieszaninę, dla której nie określono najwyższych dopuszczalnych stężeń, powinien zapewnić stosowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w karcie charakterystyki substancji.

articleImage: Nie dla wszystkich substancji chemicznych określono NDS fot. Thinkstock

Stosownie do art. 227 § 1 pkt 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony pracowników przed chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z wykonywaną pracą jest przeprowadzanie, na swój koszt, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań i pomiarów oraz udostępnianie ich pracownikom.
Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, natomiast wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 33, poz. 166 ze zm.)– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 817 ze zm.).
Należy wyjaśnić, że nie dla wszystkich substancji chemicznych określono najwyższe dopuszczalne stężenia. W takim wypadku pracodawca nie ma obowiązku przeprowadzenia pomiarów na podstawie powyższych przepisów, ponieważ nie ma do czego odnieść ich wyników. Pracodawca powinien natomiast, zgodnie z art. 221 k.p., posiadać karty charakterystyki wszystkich stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin. Taka karta, zgodnie z rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1 ze zm.), powinna zawierać m.in. informacje na temat kontroli narażenia oraz środków ochrony indywidualnej. To właśnie zapisy zamieszczone w karcie powinny stanowić wytyczne dla pracodawcy, jak postępować z daną substancją chemiczną oraz w jaki sposób chronić przed jej szkodliwym wpływem pracowników.
Pracodawca powinien zapoznać z kartami charakterystyki wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności związanych z narażeniem na kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi lub ich mieszaninami. 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zmiana rozporządzenia ws. NDS

  Obrazek do artykułu: Zmiana rozporządzenia ws. NDS

  Dwoma rozporządzeniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 czerwca br. dokonano nowelizacji rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Więcej

 • Przekroczenie NDS i NDN nie daje prawa do wcześniejszej emerytury

  Obrazek do artykułu: Przekroczenie NDS i NDN nie daje prawa do wcześniejszej emerytury

  Z samego faktu, że osoba wykonywała pracę w warunkach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) lub najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, nie wynika prawo do... Więcej

 • Nowe NDS pyłów drewna?

  Obrazek do artykułu: Nowe NDS pyłów drewna?

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiła z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Więcej

 • Szkolenia bhp i badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy

  Obrazek do artykułu: Szkolenia bhp i badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy

  W zakładzie pracy często spotykaną sytuacją jest przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy, np. na skutek awansu zawodowego lub likwidacji aktualnego stanowiska pracy. Przy zmianie tej pracodawca powinien pamiętać o pewnych obowiązkach na nim... Więcej

 • Przedsiębiorcy oburzeni zawieszeniem programu prewencji ZUS

  Obrazek do artykułu: Przedsiębiorcy oburzeni zawieszeniem programu prewencji ZUS

  Pracodawcy i związkowcy alarmują, że ZUS bezterminowo zawiesił program przewidujący finansowe wsparcie firm polepszających warunki pracy, z którego najchętniej korzystały z niego małe i średnie przedsiębiorstwa - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE