Naklejka UDT wskaże datę następnego przeglądu

Inspektor UDT po dokonanym przeglądzie zwyżki jako urządzenia podlegającego pod UDT i wpisie w księdze rewizyjnej powinien dokonać potwierdzenia daty następnego przeglądu zwyżki w postaci umieszczenia na zwyżce naklejki UDT.

articleImage: Naklejka UDT wskaże datę następnego przeglądu fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.


Brak oznakowania zwyżki lub nieaktualne oznakowanie naklejką UDT jest niezgodne z prawem – ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 963) - dalej u.d.t. i powinno być podstawą do wycofania urządzenia, maszyny z użytkowania przez użytkownika zwyżki.
Urządzenia UDT objęte formą dozoru technicznego pełnego mogą być eksploatowane po uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację, zgodnie z art. 14 ust. 1 u.d.t. W tym celu, urządzenia UDT powinny być zgłoszone we właściwym terenowo oddziale UDT wraz z dokumentacją (deklaracją zgodności oraz instrukcją jej eksploatacji).
UDT jako organ dozoru technicznego nie przeprowadza badań i sprawdzeń, lecz wykonuje niezbędne czynności wynikające z art. 14 ust. 2 u.d.t. Do ww. badań dla urządzeń UDT można zaliczyć:
a) badanie odbiorcze urządzeń UDT, które obejmuje następujące czynności:

  • sprawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji - sprawdzenie przedłożonej dokumentacji dla urządzenia UDT (deklarację zgodności oraz instrukcję jego eksploatacji w języku polskim),
  • identyfikację urządzenia UDT,
  • sprawdzenie oznakowania i stanu technicznego urządzenia UDT oraz zgodności wyposażenia urządzenia UDT z dokumentacją,

b) czynności końcowe - po przeprowadzeniu badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym inspektor:

  • nanosi na urządzenie UDT naklejkę informującą o dacie następnego badania okresowego,
  • sporządza protokół z wykonanych czynności,
  • wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia UDT zgodnie z art. 14 ust. 1 u.d.t.,

c) po przeprowadzeniu badań odbiorczych z wynikiem negatywnym inspektor sporządza protokół z wykonanych czynności.

 

Krzysztof Zamajtys 10.12.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Zapisz się na bezpłatny Newsletter BHP

Wyświetlanie listy artykułów

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Aktualności - BHP

Polecane lektury

Polecamy: