Kto po zaistniałym wypadku występuje o odszkodowanie do ZUS?

Kto po zaistniałym wypadku występuje o odszkodowanie do ZUS?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Kto po zaistniałym wypadku występuje o odszkodowanie do ZUS: pracownik, który uległ wypadkowi czy zakład pracy?

Czy też pracownik składa wniosek do zakładu o wystąpienie w jego imieniu do ZUS o odszkodowanie?

Odpowiedź

Z tytułu wypadku przy pracy poszkodowanemu mogą przysługiwać różne świadczenia w związku z czasową niezdolnością do pracy. Jednym z możliwych świadczeń jest właśnie przyznanie jednorazowego odszkodowania. Sprawy związane ze skierowaniem dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974 z późn. zm.) - dalej r.s.z.o.

Uzasadnienie

Zgodnie z r.s.z.o. wniosek o jednorazowe odszkodowanie składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny do płatnika składek (pracodawcy). Wniosek powinien zawierać następujące dane identyfikacyjne:

dla płatnika składek: numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;

dla ubezpieczonego: numery PESEL, a w przypadku gdy ubezpieczony nie posiada tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.

Płatnik składek, po otrzymaniu wniosku, kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, w szczególności:

protokół powypadkowy;

prawomocny wyrok sądu pracy;

kartę wypadku;

decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej;

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony;

odpis aktu zgonu - w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy, lub u której stwierdzono chorobę zawodową.

Płatnik składek, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego, przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją, o której powyżej, terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, w celu skierowania ubezpieczonego na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika ZUS.

Ubezpieczony będący płatnikiem składek, osoby z nim współpracujące, a także uprawniony członek rodziny, kompletują dokumentację i przekazują ją wraz z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie bezpośrednio do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu. Powyższy wymóg stosuje się odpowiednio także w przypadku:

braku płatnika obowiązanego do skompletowania dokumentacji;

zgłaszania przez ubezpieczonego wniosku o jednorazowe odszkodowanie w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Łukasz Wawszczak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 26 czerwca 2012 r.