Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Kto może przeprowadzać szkolenia okresowe w zakresie BHP?

Kto może przeprowadzać szkolenia okresowe w zakresie BHP?

16.02.11

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba przeprowadzająca okresowe szkolenia bhp? Czy powinna posiadać dodatkowo wykształcenie pedagogiczne?

articleImage: Kto może przeprowadzać szkolenia okresowe w zakresie BHP? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić osoba posiadająca odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Przepisy nie określają żadnych szczegółowych wymagań dotyczących kwalifikacji osób prowadzących szkolenia.
W myśl § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p., pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniają:
1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;
2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;
3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;
5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;
6) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.
Konstrukcja przepisu jest bardzo ogólna i nie precyzuje, co ustawodawca rozumie pod pojęciami "zasobu wiedzy", "doświadczenia zawodowego" czy "przygotowania dydaktycznego", można więc przyjąć, że jak w każdej dziedzinie edukacji, wykładowca szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy musi po prostu posiadać wiedzę merytoryczną, którą będzie potrafił przekazać uczestnikom szkolenia. Przepis nie określa czy, a jeżeli tak, to jakim dyplomem powinna legitymować się taka osoba (np. ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie bhp, tytułem technika bhp itp.). Wykładowca ma po prostu dobrze znać omawiane przez siebie zagadnienia.
To samo dotyczy "doświadczenia zawodowego". Przepisy nie nakazują, aby wykładowca szkoleń okresowych z zakresu bhp posiadał np. co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp. Jest to sprawa wybitnie uznaniowa, jednakże trudno tutaj zakładać, że młody absolwent studiów podyplomowych, z np. miesięcznym stażem pracy, będzie potrafił przytoczyć przykłady z życia wzięte, które jak powszechnie wiadomo najlepiej przemawiają do wyobraźni uczestników szkoleń.
Najwięcej kontrowersji budzi zapis dotyczący "przygotowania dydaktycznego" wykładowcy szkoleń z zakresu bhp. W związku z tym, zarówno w Internecie, jak i w prasie branżowej, można znaleźć wiele, nierzadko sprzecznych wypowiedzi, trudno jednoznacznie wybrać tą właściwą interpretację.
W mojej ocenie niezwykle ważne jest nie tylko przygotowanie merytoryczne, ale również umiejętność i sposób przekazywania wiedzy. Co prawda każda osoba legitymująca się już tytułem technika bezpieczeństwa i higieny pracy, ma za sobą określoną liczbę wykładów w tym zakresie, gdyż – zgodnie z nieobowiązującym już rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler (Dz. U. Nr 62, poz. 439) – podstawy programowe kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy obejmowały całe bloki tematyczne dotyczący podstaw psychologii i pedagogiki.
W związku z powyższym każdy, kto na dyplomie posiada zapis, że w programie zajęć znajdował się moduł pedagogiczny, przynajmniej teoretycznie nie musi odbywać żadnych dodatkowych szkoleń.
Warto zaznaczyć, że taką opinię wyraził także ówczesny naczelnik Wydziału Ochrony Pracy w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Jerzy Kowalski (Atest 2007, nr 12), tuż po wprowadzeniu powyższych regulacji do r.s.b.h.p.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 4 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE