Jakie normy dźwigania (dla kobiet i mężczyzn) występują w przypadku ręcznych prac transportowych w odniesieniu do substancji niebezpiecznych?

Jakie normy dźwigania (dla kobiet i mężczyzn) obowiązują przy ręcznych pracach transportowych w odniesieniu do substancji niebezpiecznych?

articleImage: Jakie normy dźwigania (dla kobiet i mężczyzn) występują w przypadku ręcznych prac transportowych w odniesieniu do substancji niebezpiecznych? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracownik, który zostaje dopuszczony do ręcznych prac transportowych, powinien legitymować się odpowiednią wiedzą na temat bezpieczeństwa i specyfiki wykonywanych czynności. Dlatego też pracodawca zobowiązany jest nie tylko do stosownego przeszkolenia personelu, ale także zapewnienia mu szczegółowych informacji na temat przemieszczanego przedmiotu, które w szczególności powinny dotyczyć jego masy i położenia jego środka ciężkości, zwłaszcza w przypadku, gdy masa jest nierównomiernie rozłożona (§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.) – dalej r.b.r.p.t.
Do obowiązków pracodawcy należy również informowanie pracowników o: 1) wszystkich aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) wymaganiach ergonomii, 3) wynikach oceny ryzyka zawodowego, 4) środkach bezpieczeństwa zapobiegających urazom, a zwłaszcza urazom kręgosłupa.

Ciężar przedmiotów, które mogą być przenoszone przez jedną osobę jest ściśle określony. Stosownie do § 13 ust. 1 r.b.r.p.t. masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych samodzielnie przez pracownika nie może przekraczać 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej. Przedmioty cięższe niż 30 kg nie mogą być ręcznie przenoszone na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.
Ograniczenia dotyczące wykonywania ręcznych prac transportowych przez kobiety określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.). Prace wzbronione kobietom związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów:
a) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów (po powierzchni płaskiej) masa towarów nie może przekroczyć: 12 kg - przy pracy stałej; 20 kg - przy pracy dorywczej;
b) przy ręcznym przenoszeniu pod gorę (po pochylniach, schodach, itp.) ciężarów masa towarów nie może przekroczyć: 8 kg - przy pracy stałej; 15 kg - przy pracy dorywczej.
Prace wzbronione kobietom w ciąży i w okresie karmienia:
a) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów (po powierzchni płaskiej): 3 kg - przy pracy stałej; 5 kg - przy pracy dorywczej;
b) przy ręcznym przenoszeniu pod górę (po pochylniach, schodach, itp.): 2 kg - przy pracy stałej; 3,75 kg - przy pracy dorywczej;
c) przy przewożeniu ciężarów: 12,5 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych; 20 kg - przy przewożeniu na wózkach 2-,3- i 4 kołowych.
Ograniczenia dotyczące wykonywania ręcznych prac transportowych przez młodocianych określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.) - dalej r.p.w.m.
Prace wzbronione młodocianym:
1) Prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów.
2) Ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m przedmiotów o masie przekraczającej:
a) przy pracy dorywczej: dla dziewcząt - 14 kg; dla chłopców - 20 kg;
b) przy obciążeniu powtarzalnym: dla dziewcząt - 8 kg; dla chłopców - 12 kg.
3) Ręczne przenoszenie pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość przekracza 5 m, a kąt nachylenia - 30°, ciężarów o masie przekraczającej:
a) przy pracy dorywczej: dla dziewcząt - 10 kg; dla chłopców - 15 kg;
b) przy obciążeniu powtarzalnym: dla dziewcząt - 5 kg; dla chłopców - 8 kg.
4) Przewożenie przez dziewczęta ciężarów na taczkach i wózkach 2-kołowych poruszanych.
Przedmioty cięższe niż 30 kg i dłuższe niż 4 m powinny być przenoszone zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca odpowiednio: 25 kg i 42 kg przy pracy stałej i dorywczej (§ 17 ust. 1 r.b.r.p.t.). Niedozwolone jest zespołowe przenoszenie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg. Zespołowe przenoszenie przedmiotów nakłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki w zakresie m.in. odpowiedniego doboru pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz zapewnienia nadzoru doświadczonego pracownika (§ 18 ust. 1 r.b.r.p.t.).
Zgodnie z § 19 r.b.r.p.t. organizacja i metody prac związanych z ręcznym przemieszczaniem materiałów mogących stwarzać zagrożenia w związku z ich właściwościami (żrących, trujących, pylących) powinny eliminować lub ograniczać te zagrożenia. Wymagania dotyczące przemieszczania stopionego metalu, materiałów wybuchowych oraz butli z gazami sprężonymi określają odrębne przepisy.
Przepis § 20 ust. 1 r.b.r.p.t. wskazuje za niedopuszczalne przenoszenie przez jednego pracownika materiałów ciekłych - gorących, żrących albo o właściwościach szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg.
Balony szklane z kwasami lub innymi cieczami żrącymi powinny być przewożone na specjalnych wózkach (§ 20 ust. 2 r.b.r.p.t.). W wyjątkowych przypadkach balony, mogą być przenoszone przez dwóch pracowników w odpowiednio wytrzymałych koszach z uchwytami. Niedopuszczalne jest przenoszenie balonów, na plecach lub przed sobą.
Zgodnie z § 27 rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577 z późn. zm.) pracownik może przenosić materiały wybuchowe o masie brutto do 25 kg, chyba że instrukcja zakładowa ze względów bezpieczeństwa nakazuje ograniczenie tej masy. Przy ręcznym przenoszeniu materiału wybuchowego o współczynniku wrażliwości mniejszym niż 2 całkowita masa ładunku nie może przekraczać 10 kg, w tym masa materiału wybuchowego 5 kg. Przenoszenie pomiędzy obiektami produkcyjnymi takiego ładunku powinna wykonywać jedna osoba.
Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1043) - dalej r.p.p.g. dopuszcza się ręczne zanurzanie lub wyjmowanie przedmiotów z kąpieli pod warunkiem zachowania wymagań określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.
Prace te, mogą być wykonywane, jeżeli:
1) całkowita przenoszona masa nie przekracza 10 kg na pracownika;
2) odległość między zewnętrzną krawędzią wanny galwanicznej a miejscem zawieszania przedmiotu nie przekracza 0,8 m, przy uwzględnieniu szerokości zainstalowanych urządzeń systemu wentylacji miejscowej, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. b r.p.p.g.
Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 59) - dalej r.m.g.k., transport pojedynczych zbiorników przenośnych na terenie zakładu powinien odbywać się przy użyciu wózków przeznaczonych specjalnie do tego celu.
Ręczne przenoszenie zbiorników przenośnych na piętra lub rusztowania powinno odbywać się za pomocą specjalnych noszy (§ 20 ust. 2 r.m.g.k.).

Podane w opracowaniu normy przenoszonych ciężarów, przez pracownika są najwyższymi dopuszczalnymi wartościami, na przekroczenie których nie zezwalają przepisy prawa pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Roman Majer 25.01.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 3 razy
Zapisz się na bezpłatny Newsletter BHP

Wyświetlanie listy artykułów

 • Elżbieta Abramowicz IP: 176.112.* 17-06-2012
  Witam. Jestem dyplomowanym ratownikiem medycznym i mam zapytanie do tych co układają KODEKSY PRACY, jak można zważyć czy ewentualnie zmierzyć życie ludzkie? Moim zdaniem żadną wagą ani żadną miarą, ponieważ życie ludzkie jest bezcenne i stanowi najwyższą wartość człowieka. Dlatego też uważam, że przepisy odnośnie norm dźwigania w SŁUŻBIE ZDROWIA i OPIECE SPOŁECZNEJ tzn. Praca dla pielęgniarek i opiekunów DPS i tym samym ratowników medycznych nie powinny dotyczyć, że względu na to że my odmawiając dźwigania czy transportu narażamy się na poważne konsekwencje karne i moralne ze strony np. rodzin pacjentów, którym mamy pomagać i natychmiast nieść pomoc w stanach zagrożeń życia. Liczymy na normalne normatywne przepisy w tej sprawie i na osobny KODEKS PRACY DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. Jestem otwarta na dialog w tej sprawie. Zapraszam na moją pocztę e-mail. To poważny problem.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Dorota Słapek IP: 109.199.* 24-03-2012
  Czas najwyższy żeby normy podnoszenia ciężarów zmniejszyć.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Elżbieta Abramowicz IP: 176.112.* 17-06-2012
   Witam. Jestem dyplomowanym ratownikiem medycznym i mam zapytanie do tych co układają KODEKSY PRACY, jak można zważyć czy ewentualnie zmierzyć życie ludzkie? Moim zdaniem żadną wagą ani żadną miarą, ponieważ życie ludzkie jest bezcenne i stanowi najwyższą wartość człowieka. Dlatego też uważam, że przepisy odnośnie norm dźwigania w SŁUŻBIE ZDROWIA i OPIECE SPOŁECZNEJ tzn. Praca dla pielęgniarek i opiekunów DPS i tym samym ratowników medycznych nie powinny dotyczyć, że względu na to że my odmawiając dźwigania czy transportu narażamy się na poważne konsekwencje karne i moralne ze strony np. rodzin pacjentów, którym mamy pomagać i natychmiast nieść pomoc w stanach zagrożeń życia. Liczymy na normalne normatywne przepisy w tej sprawie i na osobny KODEKS PRACY DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. Jestem otwarta na dialog w tej sprawie. Zapraszam na moją pocztę e-mail. To poważny problem.

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Pity 2013
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Aktualności - BHP

Stwórz rozliczenie roczne 2013 z programem do pit