Strona główna » Wiedza » Opinie prawne » Jaka minimalna temperatura na terenie magazynu?

Jaka minimalna temperatura na terenie magazynu?

20.01.15

Czynniki środowiska pracy w istotny sposób wpływają na stan zdrowia pracowników. Jednym z nich jest temperatura. Jaka powinna być jej wysokość w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w magazynie?

articleImage: Jaka minimalna temperatura na terenie magazynu? fot. Thinkstock

Wartość minimalnej temperatury w miejscu pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p.
Zgodnie z § 30 r.b.h.p. w pomieszczeniach pracy pracodawca powinien zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14°C (287 K), chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).
Niejeden pracodawca zada pytanie, czy magazyn należy traktować jako pomieszczenie pracy. Zgodnie z § 2 r.b.h.p. przez pomieszczenie pracy należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest dłuższy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter inny niż dorywczy bądź praca nie polega tylko na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku.

Zobacz także: Jaka temperatura powietrza powinna panować w klimatyzowanym pomieszczeniu do odpoczynku czy biurze?>>

Analizując powyższą definicję wydaje się jak najbardziej zasadne traktować magazyn jako pomieszczenie pracy. Pracownicy magazynowi najczęściej przebywają na terenie pomieszczeń magazynowych w ciągu jednej zmiany roboczej dłużej niż 2 godziny. W związku z powyższym, temperatura na terenie magazynu powinna wynosić co najmniej 14°C.
Warto też zauważyć, że § 134 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t.b. ustala temperaturę w pomieszczeniach magazynowych. Różnica między temperaturami wskazanymi w r.b.h.p. i r.w.t.b. polega na tym, że wartość wskazana w r.w.t.b. (12°C) stanowi jedynie temperaturę obliczeniową dla ogrzewanych pomieszczeń w zakresie projektowania instalacji grzewczych i centralnego ogrzewania i na pewno nie powinna być uznawana za minimalną temperaturę na stanowiskach pracy. Minimalna temperatura obliczeniowa 12°C z r.w.t.b. nie jest tożsama z minimalną temperaturą eksploatacyjną wskazaną w r.b.h.p., tj. 14°C.

Zobacz także: Niska temperatura to zagrożenie zdrowia>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE