Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jaka jest wymagana dokumentacja przez ZUS odnośnie wypadku przy pracy?

Jaka jest wymagana dokumentacja przez ZUS odnośnie wypadku przy pracy?

15.02.10
articleImage: Jaka jest wymagana dokumentacja przez ZUS odnośnie wypadku przy pracy? fot. Thinkstock
Zasadniczo do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego wymagane są te same dokumenty, których złożenia jest niezbędne dla potrzeb ustalania prawa i wypłaty takich świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego (np. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy). Ponadto konieczne jest złożenie dokumentów potwierdzających wystąpienie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (np. protokół powypadkowy, decyzja stwierdzająca chorobę zawodową).
Stosownie do art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) - dalej u.u.s.w.p., przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru i ich wysokości, a także przy ich wypłacie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów u.u.s.w.p. Z tego też powodu zasadniczo do przyznania i wypłaty wyżej wymienionych świadczeń pieniężnych wymagane są te same dokumenty, których złożenie jest niezbędne przy ustalaniu prawa i wypłacie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego.

Oznacza to, że do ustalenia i wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego konieczne jest złożenie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA). Osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego składa wniosek w tym zakresie na formularzu ZUS Np-7 i do tego wniosku dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu ZUS N-9 oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy na formularzu ZUS N-10. W przypadku świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego o związku niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową orzeka lekarz orzecznik ZUS.

Do ustalenia prawa do zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego i jego wypłaty niezbędne jest orzeczenie lekarza wojewódzkiego medycyny pracy albo orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS.
Ponadto do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego niezbędne są dokumenty potwierdzające wystąpienie wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej, tj. protokołu powypadkowego (w przypadku pracownika), karty wypadku (w przypadku ubezpieczonego innego niż pracownik) albo decyzji stwierdzającej chorobę zawodową.

W przypadku, gdy świadczenie pieniężne z ubezpieczenia wypadkowego jest wypłacane przez ZUS do jego wypłaty niezbędne jest również zaświadczenia płatnika składek na formularzu ZUS Z-3 (w przypadku pracownika) albo ZUS-3a (w przypadku ubezpieczonego innego niż pracownik).
Niezależnie od powyższego należy dodać, że zgodnie z art. 17 ust. 1 u.u.s.w.p. przy ustalaniu prawa do takich świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego jak: renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna oraz dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, do ustalania wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) - dalej u.e.r., z uwzględnieniem przepisów u.u.s.w.p. Stąd też w celu uzyskania np. renty z tytułu niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej należy złożyć dokumenty, które są wymagane przy ubieganiu się o tego rodzaju świadczenie na podstawie u.e.r. (np. wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy na formularzu ZUS Rp-1R, kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych na formularzu ZUS Rp-6) oraz dokumenty potwierdzające wystąpienie wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej (np. protokół powypadkowy, decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej).
Piotr Kostrzewa

Piotr Kostrzewa 15.02.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zespół powypadkowy może zasięgnąć opinii lekarza

  Obrazek do artykułu: Zespół powypadkowy może zasięgnąć opinii lekarza

  Pracownicy służby bhp dokonujący prawnej kwalifikacji zgłoszonego wypadku, często stają przed wyzwaniem dotyczącym ustalenia rodzaju urazu, jakiego doznał pracownik. Poszkodowany często nie dysponuje żadną dokumentacją medyczną stwierdzającą, jakich... Więcej

 • Pożar w nocnym klubie w Słubicach

  Obrazek do artykułu: Pożar w nocnym klubie w Słubicach

  Jedna osoba została poszkodowana, a 18 ewakuowano w wyniku pożaru w jednym z klubów nocnych w Słubicach w Lubuskiem. Pożar został opanowany – poinformował PAP rzecznik lubuskiej Straży Pożarnej Dariusz Szymura. Więcej

 • Profilaktyczna opieka zdrowotna służby medycyny pracy obejmuje nie tylko pracowników

  Obrazek do artykułu: Profilaktyczna opieka zdrowotna służby medycyny pracy obejmuje nie tylko pracowników

  Zadania służby medycyny pracy wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby. Przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależni od pracodawców,... Więcej

 • GUS: bezpieczeństwo pracy w Polsce bez zmian

  Obrazek do artykułu: GUS: bezpieczeństwo pracy w Polsce bez zmian

  Jak wynika z danych GUS, w 2016 r. było więcej wypadków przy pracy niż rok wcześniej, jednak różnica ta jest stosunkowo niewielka (wzrost o 0,3 p.p. - czyli 264 zdarzenia). Optymistyczną informacją jest spadek liczby wypadków śmiertelnych o prawie 22... Więcej

 • ROP o poprawie bezpieczeństwa pracy

  Obrazek do artykułu: ROP o poprawie bezpieczeństwa pracy

  Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, 21 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, zaprezentowano raport końcowy z realizacji III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE