Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jaka jest wymagana dokumentacja przez ZUS odnośnie wypadku przy pracy?

Jaka jest wymagana dokumentacja przez ZUS odnośnie wypadku przy pracy?

15.02.10
articleImage: Jaka jest wymagana dokumentacja przez ZUS odnośnie wypadku przy pracy? fot. Thinkstock
Zasadniczo do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego wymagane są te same dokumenty, których złożenia jest niezbędne dla potrzeb ustalania prawa i wypłaty takich świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego (np. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy). Ponadto konieczne jest złożenie dokumentów potwierdzających wystąpienie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (np. protokół powypadkowy, decyzja stwierdzająca chorobę zawodową).
Stosownie do art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) - dalej u.u.s.w.p., przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru i ich wysokości, a także przy ich wypłacie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów u.u.s.w.p. Z tego też powodu zasadniczo do przyznania i wypłaty wyżej wymienionych świadczeń pieniężnych wymagane są te same dokumenty, których złożenie jest niezbędne przy ustalaniu prawa i wypłacie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego.

Oznacza to, że do ustalenia i wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego konieczne jest złożenie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA). Osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego składa wniosek w tym zakresie na formularzu ZUS Np-7 i do tego wniosku dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu ZUS N-9 oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy na formularzu ZUS N-10. W przypadku świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego o związku niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową orzeka lekarz orzecznik ZUS.

Do ustalenia prawa do zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego i jego wypłaty niezbędne jest orzeczenie lekarza wojewódzkiego medycyny pracy albo orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS.
Ponadto do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego niezbędne są dokumenty potwierdzające wystąpienie wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej, tj. protokołu powypadkowego (w przypadku pracownika), karty wypadku (w przypadku ubezpieczonego innego niż pracownik) albo decyzji stwierdzającej chorobę zawodową.

W przypadku, gdy świadczenie pieniężne z ubezpieczenia wypadkowego jest wypłacane przez ZUS do jego wypłaty niezbędne jest również zaświadczenia płatnika składek na formularzu ZUS Z-3 (w przypadku pracownika) albo ZUS-3a (w przypadku ubezpieczonego innego niż pracownik).
Niezależnie od powyższego należy dodać, że zgodnie z art. 17 ust. 1 u.u.s.w.p. przy ustalaniu prawa do takich świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego jak: renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna oraz dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, do ustalania wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) - dalej u.e.r., z uwzględnieniem przepisów u.u.s.w.p. Stąd też w celu uzyskania np. renty z tytułu niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej należy złożyć dokumenty, które są wymagane przy ubieganiu się o tego rodzaju świadczenie na podstawie u.e.r. (np. wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy na formularzu ZUS Rp-1R, kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych na formularzu ZUS Rp-6) oraz dokumenty potwierdzające wystąpienie wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej (np. protokół powypadkowy, decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej).
Piotr Kostrzewa

Piotr Kostrzewa 15.02.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Obrazek do artykułu: Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Gdy poszkodowany nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego, a jego zastrzeżenia nie są uwzględniane przez pracodawcę, może odwołać się do sądu pracy z wnioskiem o zmianę treści protokołu powypadkowego. Może również zawiadomić Państwową... Więcej

 • Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  Obrazek do artykułu: Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  O tym, że wypadek przy pracy to dla pracodawcy straty, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wstrzymana praca, zniszczony sprzęt, zwiększona składka na ubezpieczenie wypadkowe, odszkodowanie dla pracownika za uszkodzone przedmioty osobistego użytku – ... Więcej

 • Z biura na kanapę

  Obrazek do artykułu: Z biura na kanapę

  Z badań przeprowadzonych przez WorldatWork wynika, że aż 87% osób wybiera swoje mieszkanie jako lokalizację sprzyjającą pracy zdalnej. W domu czujemy się szczęśliwsi, pracujemy lepiej i efektywniej. Dowodzi tego również najnowszy raport Instytutu... Więcej

 • Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  Obrazek do artykułu: Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  5 lipca wejdzie w życie ustawa z 21.04.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 1169). Więcej

 • "Sądowy" protokół powypadkowy należy podpisać

  Obrazek do artykułu:

  Protokół powypadkowy, którego treść określił sąd w toku postępowania sądowego, powinien zostać opatrzony podpisami zarówno członków zespołu powypadkowego, jak i pracodawcy. Z treści protokołu może, a nawet powinno wynikać, że ustalenia zawarte w nim... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE