Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak powinien wyglądać rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia?

Jak powinien wyglądać rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia?

15.03.10
articleImage: Jak powinien wyglądać rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia? fot. Thinkstock
W grudniu 2008 r. wykonaliśmy pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach operatorów sprzętu ciężkiego tj. natężenia hałasu i drgań mechanicznych. W wyniku pomiarów stwierdzono przekroczenie natężenia drgań mechanicznych na siedzisku w trzech koparko-ładowarkach typu CAT. Podobne badania przeprowadzono po regulacji siedzisk w lutym b.r.
Wszystkie obecnie wykonane pomiary są poniżej NDN.
Jak powinien wyglądać w tym przypadku rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia?
Wyniki badań czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy mają decydujący wpływ na termin następnych badań oraz podjęcie stosownych środków mających na celu ochronę pracowników (np. regulacja siedzisk) natomiast rejestr służy jedynie do zapisywania i przechowywania przez 40 lat wyników tych badań, jego wzór określa załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.) - dalej r.b.p.
Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności:
• utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników,
• przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.
Jeśli w środowisku pracy występuje czynnik o działaniu rakotwórczym lub mutagennym badania i pomiary przeprowadza się:
• co najmniej raz na trzy miesiące - przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia czynnika rakotwórczego lub mutagennego powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia, dalej NDS,
• co najmniej raz na sześć miesięcy - przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia czynnika rakotwórczego lub mutagennego powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS,
• w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika.
• Jeśli występuje inny niż ww. czynnik szkodliwy dla zdrowia np. hałas, wibracje badania i pomiary przeprowadza się:
• co najmniej raz w roku - przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia, dalej NDSN,
• co najmniej raz na dwa lata - przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDSN,
• w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika.
O wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych pracodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować pracowników oraz umieszczać aktualne wyniki tych badań lub pomiarów na odpowiednim stanowisku pracy.
Zgodnie z § 9 r.b.p. na podstawie wyników badań i pomiarów pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, zwany dalej "rejestrem", którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Pracodawca wpisuje na bieżąco wyniki badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia do karty badań i pomiarów, zwanej dalej "kartą", której wzór określa załącznik nr 2 rozporządzenia.
W przypadku likwidacji zakładu pracy, pracodawca niezwłocznie przekazuje rejestr oraz kartę właściwemu miejscowo państwowemu inspektorowi sanitarnemu, a w odniesieniu do jednostek, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wyniki badań i pomiarów, przechowuje się przez okres 3 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.
Roman Majer
Roman Majer 15.03.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  Obrazek do artykułu: UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  W dniach 7-8 września br. w Krakowie odbędzie się XI edycja konferencji Process Automation, będąca kontynuacją dziesięciu wcześniejszych wydarzeń organizowanych pod nazwą Systemy Sterowania w Automatyce Procesowej. Tematem przewodnim spotkania będzie... Więcej

 • Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Obrazek do artykułu: Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Przepisy dotyczące napojów i posiłków profilaktycznych nie przewidują możliwości wydawania pracownikom bonów żywnościowych zamiast posiłku. Więcej

 • Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Obrazek do artykułu: Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Urząd Dozoru Technicznego będzie kontrolował sprawność urządzeń służących do odzyskiwania oparów paliwa na stacjach - zakłada nowelizacja ustawy o dozorze technicznym, którą w czwartek uchwalił Sejm. Więcej

 • Praca w upale

  Obrazek do artykułu: Praca w upale

  W trakcie letnich upałów pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić swoim pracownikom dostęp do wody pitnej i napojów. Jeżeli pracodawca nie zapewnia odpowiednich warunków do pracy, to pracownicy mogą odmówić wykonywania swoich obowiązków. Więcej

 • Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Obrazek do artykułu: Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Przepis § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniej... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE