Strona główna » Wiedza » Opinie prawne » Instrukcje i zasady transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania na terenie zakładu pracy

Instrukcje i zasady transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania na terenie zakładu pracy

10.08.11

Obowiązek opracowania instrukcji transportu na drogach wewnątrzzakładowych oraz instrukcji magazynowania w magazynie został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.o.b.h.p. W r.o.b.h.p. wskazane zostały także zasady transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania na terenie zakładu pracy.

articleImage: Instrukcje i zasady transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania na terenie zakładu pracy fot. Thinkstock

Obowiązek opracowania instrukcji transportu na drogach wewnątrzzakładowych wynika z § 66 r.o.b.h.p. Pracodawca jest obowiązany zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym. W zasadach ruchu, wymienionych powyżej, należy określić w szczególności maksymalne prędkości środków transportu i komunikacji na drogach wewnątrzzakładowych oraz w pomieszczeniach zakładu pracy, uzależnione od szerokości dróg, natężenia ruchu, widoczności itp. Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym. Samo opracowanie instrukcji transportu na drogach wewnątrzzakładowych nie wystarczy pracodawcy do zachowania odpowiednich warunków do bezpiecznego transportu na terenie zakładu pracy. W celu zapewnienia bezpiecznego transportu na drogach wewnątrzzakładowych pracodawca powinien pamiętać o spełnianiu wymagań wskazanych w Dziale IV, Rozdział 4 r.o.b.h.p., gdzie zostały określone wymagania w zakresie transportu wewnętrznego na terenie zakładu pracy, a także wymagań wskazanymi w Dziale II r.o.b.h.p., gdzie zostały określone wymagania dla obiektów budowlanych i terenu zakładu pracy. W celu spełnienia ww. wymagań, zgodnie z § 4 ust. 1 r.o.b.h.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych, i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników. Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy. Normą wskazującą wymiary dróg transportowych jest norma PN – 68/M – 78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.
Zgodnie § 4 ust. 3 r.o.b.h.p., nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych i składowanych materiałów.
Na drogach, przejściach oraz placach manewrowych, postojowych i składowych ważne jest zapewnienie przez pracodawcę urządzeń lub innych rozwiązań technicznych zapewniających odprowadzanie wód opadowych, o których mowa w § 4 ust. 4 r.o.b.h.p.
W zakresie miejsc niebezpiecznych na drogach transportowych ważne jest aby na drogach transportowych i w magazynach nie występowały progi ani stopnie (§ 5 ust. 1 r.o.b.h.p.). W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8%. Pochylnie powinny oczywiście umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników i dogodny transport ładunków.
W Dziale IV, Rozdział 4 r.o.b.h.p., zostały określone wymagania w zakresie transportu wewnętrznego na terenie zakładu pracy. Zgodnie § 62 ust. 1 i 2 r.o.b.h.p., pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Jeśli nie ma możliwości uniknięcia ręcznego przemieszczania ciężarów, pracodawca powinien podjąć odpowiednie przedsięwzięcia, w tym wyposażyć pracowników w niezbędne środki w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności.
Przy użyciu środków transportowych pracodawca powinien pamiętać, iż masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego, a także że masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku. Pracodawca powinien także pamiętać aby ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu (§ 64 r.o.b.h.p.).
Przy transporcie zmechanizowanym na terenie zakładu pracy, zgodnie z § 64a r.o.b.h.p., stosowane do załadunku i rozładunku pomosty i rampy powinny być odpowiednie do wymiarów i masy ładunków przeznaczonych do transportu, a na pomost i rampę powinno prowadzić co najmniej jedno wejście. Zgodnie § 65 r.o.b.h.p., przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.
Obowiązek opracowania instrukcji magazynowania wynika z § 68 r.o.b.h.p., przy składowaniu materiałów należy:
1) określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania,
2) zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.),
3) zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie,
4) wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.
Określenia dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsca, sposobu i dopuszczalnej wysokości składowania pracodawca może dokonać w dokumencie wewnątrzzakładowym, tj. instrukcji magazynowania wewnątrzzakładowego.
Instrukcja magazynowania wewnątrzzakładowego powinna więc, zgodnie z powyższymi wskazaniami, określać miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania dla każdego rodzaju składowanego materiału, a nie tylko dla wybranych materiałów.
Samo opracowanie instrukcji magazynowania wewnątrzzakładowego nie wystarczy pracodawcy do zachowania odpowiednich warunków do bezpiecznego magazynowania na terenie zakładu pracy. W celu zapewnienia bezpiecznego magazynowania wewnątrzzakładowego na terenie zakładu pracy pracodawca powinien pamiętać o spełnianiu wymagań wskazanych w Dziale IV, Rozdział 4 r.o.b.h.p., gdzie zostały określone wymagania w zakresie magazynowania.
Zgodnie z § 68 ust. 1 r.o.b.h.p., materiały i inne przedmioty, powinny być magazynowane w pomieszczeniach i miejscach do tego przeznaczonych. Pomieszczenia magazynowe powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, stosownie do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów.
Przy magazynowaniu wewnątrzzakładowym pewnych rodzajów materiałów należy pamiętać, iż zgodnie z § 71 r.o.b.h.p., materiały, a w tym i przedmioty, których wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, powinny być ustawiane lub układane stabilnie, z uwzględnieniem położenia ich środka ciężkości, tak, aby zapobiec ich wywróceniu się lub spadnięciu.
Przy magazynowaniu wewnątrzzakładowym pewnych rodzajów materiałów w stosach należy ponadto pamiętać, iż zgodnie z § 72 r.o.b.h.p., należy zapewnić:
1) stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań,
2) wiązanie między warstwami,
3) układanie stosów tak, aby środek ciężkości przedmiotów składowanych pozostawał wewnątrz obrysu stosów,
4) zachowanie odległości między stosami umożliwiającej bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów.
W zakresie rozładunku stosów należy pamiętać, iż rozładunek powinien być prowadzony kolejno począwszy od najwyższych warstw oraz że niedopuszczalne jest wyjmowanie materiałów ze środka stosów.
Przy składowaniu materiałów sypkich luzem, zgodnie z § 74 ust. 1 i 2 r.o.b.h.p., należy zapewnić:
1) powierzchnię składową, która przy zachowaniu kąta zsypu naturalnego umożliwi zachowanie przejść lub przejazdów wokół hałdy lub zwału,
2) wytrzymałość zapór odpowiednią do parcia składowanego materiału sypkiego,
3) w miarę potrzeby wynikającej z ochrony sąsiednich stref pracy oraz technicznych możliwości - szczelne obudowanie miejsca przeładunku i urządzeń przeładunkowych oraz połączenie ich z urządzeniami odciągającymi pył w miejscu jego powstawania,
4) bezpieczne metody pracy, szczególnie przy ręcznym pobieraniu i przenoszeniu materiałów.
Wchodzenie pracowników na zwały materiałów sypkich grożących zasypaniem dozwolone jest jedynie w przypadkach wyjątkowej konieczności z zastosowaniem pomostów lub innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, a także przy zapewnieniu asekuracji przez drugiego pracownika oraz odpowiedniego nadzoru.
Przy składowaniu materiałów pylących luzem, zgodnie z § 75 ust. 1 i 2 r.o.b.h.p., należy zapewnić szczelne ogrodzenie, co najmniej do wysokości 0,5 m ponad wysokość składowanego materiału. Transport materiałów pylących luzem może odbywać się wyłącznie specjalnymi środkami transportu lub w zamkniętych pojemnikach (np. kontenerach).
Przy składowaniu materiałów skłonnych do samozapalenia się, zgodnie z § 76 r.o.b.h.p., należy je zabezpieczyć przed samozapłonem, a w szczególności ograniczyć wysokość składowania, stosować kominy wentylacyjne oraz przesypywać lub często przerzucać hałdy i zwały.
Na koniec bardzo ważne jest wskazane bezpiecznych odległości składowanych materiałów od elektromagnetycznych linii napowietrznych. Zgodnie z § 77 r.o.b.h.p. niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio
pod elektromagnetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:
1) 2 m - od linii niskiego napięcia,
2) 5 m - od linii wysokiego napięcia do 15 kV,
3) 10 m - od linii wysokiego napięcia do 30 kV.
15 m - od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE