Strona główna » Wiedza » Aktualności » Inspektor dozoru jądrowego przejdzie staż adaptacyjny

Inspektor dozoru jądrowego przejdzie staż adaptacyjny

09.01.17

Warunki odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określa nowe rozporządzenie Ministra Środowiska.

articleImage: Inspektor dozoru jądrowego przejdzie staż adaptacyjny fot. Thinkstock

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 28) - dalej r.s.a.t.u., staż adaptacyjny odbywa się w jednostce organizacyjnej właściwej ze względu na rodzaj zawodu w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, którego dotyczy postępowanie. Wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny zgodnie z programem stażu adaptacyjnego ustalonym przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Wykaz zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w przypadku których odbywa się staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności w ramach uznawania kwalifikacji zawodowych określa załącznik do r.s.a.t.u.
Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna, którym może być osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej równorzędne albo wyższe od kwalifikacji, o uznanie których występuje wnioskodawca. Opiekuna stażu wyznacza kierownik jednostki organizacyjnej, w której wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny. Opiekun stażu sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego wnioskodawcy w szczególności przez: 1) kontrolę realizacji programu stażu adaptacyjnego; 2) gromadzenie informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego. Opiekun stażu sporządza raport z przebiegu stażu adaptacyjnego i opinię o przebiegu stażu adaptacyjnego, które przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej.
Oceny umiejętności nabytych przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego dokonują wspólnie opiekun stażu i kierownik jednostki organizacyjnej, w której wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny, nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.
Test umiejętności opracowuje komisja egzaminacyjna. Składa się on z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. O wyniku testu umiejętności komisja egzaminacyjna rozstrzyga większością głosów. W razie równej liczby głosów o wyniku testu rozstrzyga głos przewodniczącego komisji. Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik z testu umiejętności, może ponownie złożyć wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności dla danego zawodu w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono test umiejętności.
Omawiane rozporządzenie weszło w życie 6 stycznia 2017 r. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 629), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jarosław Zasada 09.01.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dz.U.
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  Obrazek do artykułu: UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  W dniach 7-8 września br. w Krakowie odbędzie się XI edycja konferencji Process Automation, będąca kontynuacją dziesięciu wcześniejszych wydarzeń organizowanych pod nazwą Systemy Sterowania w Automatyce Procesowej. Tematem przewodnim spotkania będzie... Więcej

 • Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Obrazek do artykułu: Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Przepisy dotyczące napojów i posiłków profilaktycznych nie przewidują możliwości wydawania pracownikom bonów żywnościowych zamiast posiłku. Więcej

 • Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Obrazek do artykułu: Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Urząd Dozoru Technicznego będzie kontrolował sprawność urządzeń służących do odzyskiwania oparów paliwa na stacjach - zakłada nowelizacja ustawy o dozorze technicznym, którą w czwartek uchwalił Sejm. Więcej

 • Praca w upale

  Obrazek do artykułu: Praca w upale

  W trakcie letnich upałów pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić swoim pracownikom dostęp do wody pitnej i napojów. Jeżeli pracodawca nie zapewnia odpowiednich warunków do pracy, to pracownicy mogą odmówić wykonywania swoich obowiązków. Więcej

 • Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Obrazek do artykułu: Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Przepis § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniej... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE