Drabiny w zakładzie pracy - stosowanie i oznakowanie

Dla drabin wyprodukowanych przed 1 maja 2004 r obowiązkowe była przeprowadzenie certyfikacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., która po zakończeniu procesu certyfikacji kończyła się oznakowaniem drabiny znakiem „B”. Z dniem l maja 2004 r. ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.) przestała obowiązywać, a tym samym obowiązkowa certyfikacja na znak bezpieczeństwa. Możliwość dobrowolnej certyfikacji przewiduje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) poprzez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Drabina może więc zostać poddana dobrowolnej certyfikacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., która po zakończeniu procesu kończy się oznakowaniem drabiny znakiem „B”.
articleImage: Drabiny w zakładzie pracy - stosowanie i oznakowanie fot. Thinkstock
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 poz. 1228) – dalej r.z.m., dotyczy producentów maszyn dla pracowników, którzy używają maszyny podczas pracy. Zgodnie z r.z.m. za pomocą deklaracji zgodności i oznakowania CE producent informuje nas, że dany produkt spełnia zasadnicze wymagania i został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności przewidzianej w Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dz. Urz. UE L 157 z 9.06.2006, s. 24 z późn. zm.) - dalej dyrektywa 2006/42/WE. Tylko te wyroby, dla których przewidziane zostały zasadnicze wymagania określone w ww. dyrektywie, powinny mieć oznakowanie CE. Drabiny nie podlegają dyrektywie 2006/42/WE, więc deklaracja zgodności i oznakowanie CE ich nie dotyczy.
Wymagania dla drabin zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.o.b.h.p. Zgodnie z § 50 r.o.b.h.p. stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób nie stwarzającym zagrożeń dla ich użytkowników i osób przebywających w pobliżu. Należy dodać iż drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75°.
Drabiny powinny posiadać deklaracje zgodności producenta, w której producent stwierdza, że wyrób został wykonany zgodnie z właściwą normą. Dla drabin właściwa norma to: Polska Norma PN-EN 131-2:1997 Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie. Wymóg ten dotyczy jedynie drabin wyprodukowanych od 1 maja 2004 r. tj. od momentu wejścia Polski do UE.
Dla drabin wyprodukowanych przed 1 maja 2004 r obowiązkowe była przeprowadzenie certyfikacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., która po zakończeniu procesu certyfikacji kończyła się oznakowaniem drabiny znakiem „B”. Z dniem l maja 2004 r. ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.) przestała obowiązywać, a tym samym obowiązkowa certyfikacja na znak bezpieczeństwa. Możliwość dobrowolnej certyfikacji przewiduje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) poprzez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.. Drabina może więc zostać poddana dobrowolnej certyfikacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., która po zakończeniu procesu certyfikacji kończy się oznakowaniem drabiny znakiem „B”.
Certyfikat bezpieczeństwa „B” potwierdza, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. Certyfikat uprawnia ponadto producenta do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa zastrzeżonym na rzecz Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. S.A.
Znak „B” umieszczony na wyrobie jest informacją dla pracodawcy i użytkownika, że bezpieczeństwo wyrobu zostało potwierdzone przez niezależną od producenta jednostkę certyfikującą, a jego produkcja (w przypadku certyfikacji prowadzonej wg systemu 5) jest nadzorowana przez tą jednostkę. Ponadto certyfikat „B” potwierdza spełnienie przez wyrób norm zharmonizowanych z dotyczącymi go dyrektywami, co jest dodatkowym potwierdzeniem wiarygodności deklaracji zgodności producenta.
Wymagania bezpieczeństwa przy stosowaniu drabin zostały także określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) – dalej r.w.m.p., w którym zaliczono drabiny, jako sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, do maszyn. Zgodnie z tym rozporządzeniem drabiny muszą spełniać jedynie minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, nie ma więc obowiązku oznaczania ich znakiem CE.
Minimalne wymagania dla drabin zostały określone m.in. w § 8b r.w.m.p.:
1) drabiny muszą być tak ustawione, aby zapewnić ich stateczność w trakcie użytkowania;
2) drabiny przenośne muszą opierać się na stabilnym, trwałym, posiadającym odpowiednie wymiary, nieruchomym podłożu w taki sposób, aby szczeble pozostawały w pozycji poziomej oraz były zabezpieczone przed przemieszczaniem, zanim będą użytkowane;
3) drabiny zawieszane muszą być zaczepione w bezpieczny sposób, tak aby zapobiec, z wyjątkiem drabin linowych, ich przemieszczaniu lub bujaniu;
4) drabiny używane jako środki dostępu muszą być dostatecznie długie, tak aby wystarczająco wystawały ponad platformę dostępu, chyba że zostały zastosowane inne środki zapewniające pewne uchwycenie poręczy;
5) drabiny wieloczęściowe łączone lub wysuwane muszą być używane w taki sposób, aby zapobiec przemieszczaniu się ich różnych części względem siebie;
6) drabiny przejezdne przed ich użyciem muszą być pewnie unieruchomione;
7) drabiny muszą być używane w taki sposób, aby:
a) przez cały czas była zapewniona możliwość bezpiecznego uchwycenia poręczy i wsparcia pracowników,
b) w szczególności, jeśli ładunek ma zostać ręcznie przeniesiony na drabinie, nie może to przeszkadzać pracownikowi w bezpiecznym trzymaniu się poręczy;
8) przenośne drabiny muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie ich użytkowania za pomocą urządzeń przeciwpoślizgowych przy górnych lub dolnych końcach podłużnic albo poprzez inne rozwiązania o równoważnej skuteczności.


Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Zapisz się na bezpłatny Newsletter BHP

Wyświetlanie listy artykułów

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Aktualności - BHP

Polecane lektury

Polecamy: