Strona główna » Wiedza » Praca i zdrowie » Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego

Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego

31.01.14

Pracownikom zaliczanym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze dziesięciu dni roboczych w roku kalendarzowym.

articleImage: Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego fot. Thinkstock

Przepis art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) – dalej u.r.z.s. przyznaje pracownikom zaliczanym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze dziesięciu dni roboczych w roku kalendarzowym.

1. Krąg uprawnionych
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyróżnia trzy stopnie niepełnosprawności:
a) lekki, do którego zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki tech-niczne (art. 4 ust. 3 u.r.z.s.)ł
b) umiarkowany, do którego zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdol-ne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych (art. 4 ust. 2 u.r.z.s.),
c) znaczny, do którego zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu peł-nienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z nie-zdolnością do samodzielnej egzystencji (art. 4 ust. 1 u.r.z.s.).
Prawo do dodatkowego urlopu przysługuje wyłącznie pracownikom zaliczanym do znaczne-go lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Tym samym, z uprawnienia tego nie mogą korzystać pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim.
2. Pierwszy urlop
Wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego został określony w wysokości 10 dni w skali roku kalendarzowego dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie. W przypadku pra-cowników zatrudnionych na niepełnym etacie wymiar ten jest proporcjonalnie niższy.
Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia go do jednego z wymaganych stopni niepełnosprawności. Dniem, od którego liczymy jednoroczny okres zatrudnienia jest dzień wydania orzeczenia o stopniu niepełno-sprawności.
W literaturze tematu można także spotkać pogląd, zgodnie z którym jednoroczny okres za-trudnienia należy liczyć od wskazanej w treści orzeczenia daty powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności, która niejednokrotnie może znacznie poprzedzać datę wydania przed-miotowego orzeczenia. Pogląd ten należy uznać za odosobniony. Data ta nie ma znaczenia w przypadku nabywania prawa do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Na-tomiast będzie miała znaczenie m.in. w przypadku ustalania prawa do kolejnych tego typu urlopów w trybie odwołania od orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność w stopniu lekkim, o czym szerzej w dalszej części artykułu.

Przejdź do strony artykułu: « »
31.01.14
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Praca i Zdrowie
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE