Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy pracodawca powinien posiadać wykaz prac lekkich, jeśli nie zatrudnia młodocianych?

Czy pracodawca powinien posiadać wykaz prac lekkich, jeśli nie zatrudnia młodocianych?

24.05.10
articleImage: Czy pracodawca powinien posiadać wykaz prac lekkich, jeśli nie zatrudnia młodocianych? fot. Thinkstock
Czy pracodawca powinien posiadać wykaz prac lekkich, jeśli nie zatrudnia młodocianych?
Do sporządzenia wykazu lekkich prac zobowiązuje pracodawcę ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten, wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204 k.p. Wykaz lekkich prac ustala pracodawca w regulaminie pracy, a jeśli nie ma obowiązku wydania regulaminu, ustala wykaz lekkich prac w osobnym akcie. Pracodawca jest zobowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy. Na podstawie art. 204 k.p. zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.) – dalej r.w.p.w.m. W przywołanym r.w.p.w.m. znajdują się dwa załączniki: załącznik nr 1 – wykaz prac wzbronionych młodocianym, oraz załącznik nr 2 - wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnienie młodocianych w wieku powyżej 16 lat. Ten drugi załącznik dotyczy nauki zawodu. Nie wydaje się potrzebne, k.p. tego nie przewiduje, sporządzanie wykazu lekkich prac w przypadku, gdy pracodawca nie zatrudnia i nie przewiduje zatrudniania pracowników młodocianych, w innym celu niż przygotowanie zawodowe. W przypadku jednak, gdy np. w okresie wakacyjnym, takie zatrudnienie jest w zakładzie dopuszczane, należy wykaz lekkich prac sporządzić i po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy, zatwierdzić go w inspekcji pracy oraz zapoznać z nim zatrudnianego młodocianego. Młodocianym, wg art. 190 k.p. jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest, zgodnie z u.k.p. art. 190, zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.

Kazimierz Kościukiewicz
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE