Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy po zawarciu kolejnej umowy o dzieło należy pracownika przeszkolić w zakresie bhp i poddać badaniom lekarskim?

Czy po zawarciu kolejnej umowy o dzieło należy pracownika przeszkolić w zakresie bhp i poddać badaniom lekarskim?

22.10.08
articleImage: Czy po zawarciu kolejnej umowy o dzieło należy pracownika przeszkolić w zakresie bhp i poddać badaniom lekarskim? fot. Thinkstock
Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o dzieło na okres dwóch miesięcy, praca będzie wykonywana w zakładzie. Po wygaśnięciu umowy i upływie dwóch miesięcy zostanie podpisana kolejna umowa o dzieło. Sytuacja będzie powtarzać się cyklicznie.
Czy po zawarciu kolejnej umowy należy pracownika przeszkolić w zakresie bhp i poddać badaniom lekarskim?

Zlecający dzieło nie ma takiego obowiązku.
Pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę ma obowiązek skierować go ponownie na badania lekarskie, gdy pracownik zostaje zatrudniony po raz kolejny po określonej przerwie. Potwierdza to teza zawarta w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 1999 r. (II SA/Wr 975/97, Pr. Pracy 1999, nr 6, poz. 45), którego zdaniem "obowiązek przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje także w razie ponownego po przerwie zatrudnienia tej samej osoby na tym samym stanowisku, co poprzednio. Nie uchyla obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich przedstawienie przez pracownika wyników badań przeprowadzonych dla innych celów niż podjęcie pracy."

Zgodnie z art. 304 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p, pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 k.p., osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Przepis art. 207 § 2 k.p. zobowiązuje zaś pracodawcę do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Zgodnie z stanowiskiem prezentowanym przez pismo Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy (GNP/426/4560-364/07/PE Rzeczpospolita DF 2007, nr 7, poz. 174) przepis art. 304 k.p. "Nie rozstrzyga, w jaki sposób zostanie ten obowiązek zrealizowany. Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną (będącą podstawą wykonywania pracy przez samozatrudniającego), poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie BHP. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 k.p. obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim. (...) Mając na uwadze obecną treść art. 3041 k.p., należy stwierdzić, że osoby prowadzące w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (lub przedsiębiorcę nie będącego pracodawcą) na własny rachunek działalność gospodarczą mają obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp na równi z pracownikami - w zakresie ustalonym przez pracodawcę (lub przedsiębiorcę nie będącego pracodawcą). Nie ma natomiast podstaw do traktowania osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcą lub inny podmiot organizujący pracę tak jak pracowników. W tym nie ma obowiązku kierowania ich na wstępne badania lekarskie i organizowania wstępnych szkoleń BHP."

W związku z powyższym podmiot zatrudniający daną osobę na podstawie umowy o dzieło może wymagać odbycia przez tę osobę szkolenia BHP oraz poddania się badaniom lekarskim.

Bynajmniej jednak, podmiot zatrudniający wykonawcę na podstawie umowy o dzieło nie ma obowiązku stosować tu żadnych sztywnych ram związanych z częstotliwością odbywania szkoleń lub badań.
Kamil Szymański 22.10.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Obowiązki bhp względem ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu

  Obrazek do artykułu: Obowiązki bhp względem ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu

  Praktyczna nauka zawodu może odbywać się nie tylko w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, ale również u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych,... Więcej

 • Toast na pożegnanie współpracowników nie uzasadnia „dyscyplinarki”

  Obrazek do artykułu: Toast na pożegnanie współpracowników nie uzasadnia „dyscyplinarki”

  Udział pracowników w prywatnym spotkaniu okolicznościowym zorganizowanym za zgodą pracodawcy po godzinach pracy w wydzielonym pomieszczeniu socjalnym, połączony ze spożywaniem za przyzwoleniem pracodawcy niewielkich ilości alkoholu, nie stanowi... Więcej

 • Kontrola UDT nie zwalnia z odpowiedzialności za stan urządzeń technicznych

  Obrazek do artykułu: Kontrola UDT nie zwalnia z odpowiedzialności za stan urządzeń technicznych

  Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego (UDT) nie zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, mające... Więcej

 • Urlopowe BHP

  Obrazek do artykułu: Urlopowe BHP

  Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi upragniony urlop. Kilkudniowy lub dłuższy, przez wszystkich pracowników wyczekiwany przez okrągły rok. Co zrobić, aby niósł on ze sobą tylko i wyłącznie przyjemności? Oto trzy kluczowe wskazówki. Więcej

 • ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Obrazek do artykułu: ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Złożone przez nich projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie... Więcej

 • Aleksandra P. IP: *.*.* 12-02-2008
  Naczelnego Sądu Administracyjnego - anie najwyższego ;/

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE