Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy obowiązuje wymóg prowadzenia książki społecznego inspektora pracy?

Czy obowiązuje wymóg prowadzenia książki społecznego inspektora pracy?

24.03.10
articleImage: Czy obowiązuje wymóg prowadzenia książki społecznego inspektora pracy? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Prowadzenie książki społecznego inspektora pracy jest wymogiem prawnym ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 53, poz. 163 z późn. zm.) - dalej u.s.i.p., tylko w tych przedsiębiorstwach, w których działają związki zawodowe i jest powołany społeczny inspektor pracy
Obok Państwowej Inspekcji Pracy do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważniona jest społeczna inspekcja pracy. Kieruje nią zakładowa organizacja związkowa. Społecznym nadzorem mogą być zatem objęte tylko te przedsiębiorstwa, w których działają związki zawodowe. Społeczni inspektorzy wybierani są spośród pracowników danego zakładu.
Społeczny inspektor pracy ma prawo:
• kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu widzenia bhp;
• kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, m.in. postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy;
• uczestniczyć w kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
• brania udziału w analizie przyczyn powstawania wypadków podczas pracy, zachorowań na choroby zawodowe oraz kontrola stosowania przez zakład pracy właściwych środków zapobiegawczych w tym kierunku
Po przeprowadzeniu kontroli społeczny inspektor pracy informuje pracodawcę (kierownika zakładu) o stwierdzonych nieprawidłowościach. Stosowny zapis umieszcza w księdze zaleceń i uwag, prowadzonej przez zakład pracy.
Zgodnie z art. 12. u.s.i.p. zakład pracy jest zobowiązany założyć zakładową księgę zaleceń i uwag oraz oddziałowe/wydziałowe księgi uwag, przeznaczone do zapisów społecznych inspektorów pracy.
Księgi, przechowuje się w miejscu ustalonym przez kierownika zakładu pracy oraz udostępnia do wglądu zakładowym organizacjom związkowym, organom samorządu załogi, organom Państwowej Inspekcji Pracy oraz innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy.
Zapisy w księgach, mają moc dokumentów urzędowych w postępowaniu przed organami państwowymi.
Środkiem prawnym, jakim dysponuje inspektor, jest zalecenie. Powinno ono być sporządzone w formie pisemnej. Prawo formułowania zaleceń przysługuje wyłącznie zakładowemu społecznemu inspektorowi pracy.
Przepisy u.s.i.p. określają dwa rodzaje zaleceń:
• zalecenie terminowe wydawane jest w przypadku stwierdzenia uchybień niezagrażających w sposób bezpośredni zdrowiu i życiu pracowników, wyznacza się w nim realny termin usunięcia nieprawidłowości (zwykle ustalany w porozumieniu z pracodawcą);
• zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, dotyczy sytuacji, w których stwierdzone zostaje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pracowników.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Roman Majer 24.03.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • Kontrola UDT nie zwalnia z odpowiedzialności za stan urządzeń technicznych

  Obrazek do artykułu: Kontrola UDT nie zwalnia z odpowiedzialności za stan urządzeń technicznych

  Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego (UDT) nie zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, mające... Więcej

 • Urlopowe BHP

  Obrazek do artykułu: Urlopowe BHP

  Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi upragniony urlop. Kilkudniowy lub dłuższy, przez wszystkich pracowników wyczekiwany przez okrągły rok. Co zrobić, aby niósł on ze sobą tylko i wyłącznie przyjemności? Oto trzy kluczowe wskazówki. Więcej

 • ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Obrazek do artykułu: ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Złożone przez nich projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie... Więcej

 • Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Obrazek do artykułu: Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) potwierdziła, że do prowadzonej przez nią ogólnoeuropejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" na lata 2016-2017 przystąpiła pierwsza fala oficjalnych partnerów kampanii i... Więcej

 • Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Obrazek do artykułu: Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Lista stosowanych w kopalniach wyrobów i materiałów objętych nadzorem górniczych wkrótce może być krótsza; nad jej weryfikacją pracuje obecnie specjalny zespół – wynika z informacji Wyższego Urzędu Górniczego (WUG). Ma to zmniejszyć koszty ponoszone... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE