Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy obowiązuje wymóg prowadzenia książki społecznego inspektora pracy?

Czy obowiązuje wymóg prowadzenia książki społecznego inspektora pracy?

24.03.10
articleImage: Czy obowiązuje wymóg prowadzenia książki społecznego inspektora pracy? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Prowadzenie książki społecznego inspektora pracy jest wymogiem prawnym ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 53, poz. 163 z późn. zm.) - dalej u.s.i.p., tylko w tych przedsiębiorstwach, w których działają związki zawodowe i jest powołany społeczny inspektor pracy
Obok Państwowej Inspekcji Pracy do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważniona jest społeczna inspekcja pracy. Kieruje nią zakładowa organizacja związkowa. Społecznym nadzorem mogą być zatem objęte tylko te przedsiębiorstwa, w których działają związki zawodowe. Społeczni inspektorzy wybierani są spośród pracowników danego zakładu.
Społeczny inspektor pracy ma prawo:
• kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu widzenia bhp;
• kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, m.in. postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy;
• uczestniczyć w kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
• brania udziału w analizie przyczyn powstawania wypadków podczas pracy, zachorowań na choroby zawodowe oraz kontrola stosowania przez zakład pracy właściwych środków zapobiegawczych w tym kierunku
Po przeprowadzeniu kontroli społeczny inspektor pracy informuje pracodawcę (kierownika zakładu) o stwierdzonych nieprawidłowościach. Stosowny zapis umieszcza w księdze zaleceń i uwag, prowadzonej przez zakład pracy.
Zgodnie z art. 12. u.s.i.p. zakład pracy jest zobowiązany założyć zakładową księgę zaleceń i uwag oraz oddziałowe/wydziałowe księgi uwag, przeznaczone do zapisów społecznych inspektorów pracy.
Księgi, przechowuje się w miejscu ustalonym przez kierownika zakładu pracy oraz udostępnia do wglądu zakładowym organizacjom związkowym, organom samorządu załogi, organom Państwowej Inspekcji Pracy oraz innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy.
Zapisy w księgach, mają moc dokumentów urzędowych w postępowaniu przed organami państwowymi.
Środkiem prawnym, jakim dysponuje inspektor, jest zalecenie. Powinno ono być sporządzone w formie pisemnej. Prawo formułowania zaleceń przysługuje wyłącznie zakładowemu społecznemu inspektorowi pracy.
Przepisy u.s.i.p. określają dwa rodzaje zaleceń:
• zalecenie terminowe wydawane jest w przypadku stwierdzenia uchybień niezagrażających w sposób bezpośredni zdrowiu i życiu pracowników, wyznacza się w nim realny termin usunięcia nieprawidłowości (zwykle ustalany w porozumieniu z pracodawcą);
• zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, dotyczy sytuacji, w których stwierdzone zostaje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pracowników.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Roman Majer 24.03.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zespół powypadkowy może zasięgnąć opinii lekarza

  Obrazek do artykułu: Zespół powypadkowy może zasięgnąć opinii lekarza

  Pracownicy służby bhp dokonujący prawnej kwalifikacji zgłoszonego wypadku, często stają przed wyzwaniem dotyczącym ustalenia rodzaju urazu, jakiego doznał pracownik. Poszkodowany często nie dysponuje żadną dokumentacją medyczną stwierdzającą, jakich... Więcej

 • Pożar w nocnym klubie w Słubicach

  Obrazek do artykułu: Pożar w nocnym klubie w Słubicach

  Jedna osoba została poszkodowana, a 18 ewakuowano w wyniku pożaru w jednym z klubów nocnych w Słubicach w Lubuskiem. Pożar został opanowany – poinformował PAP rzecznik lubuskiej Straży Pożarnej Dariusz Szymura. Więcej

 • Profilaktyczna opieka zdrowotna służby medycyny pracy obejmuje nie tylko pracowników

  Obrazek do artykułu: Profilaktyczna opieka zdrowotna służby medycyny pracy obejmuje nie tylko pracowników

  Zadania służby medycyny pracy wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby. Przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależni od pracodawców,... Więcej

 • GUS: bezpieczeństwo pracy w Polsce bez zmian

  Obrazek do artykułu: GUS: bezpieczeństwo pracy w Polsce bez zmian

  Jak wynika z danych GUS, w 2016 r. było więcej wypadków przy pracy niż rok wcześniej, jednak różnica ta jest stosunkowo niewielka (wzrost o 0,3 p.p. - czyli 264 zdarzenia). Optymistyczną informacją jest spadek liczby wypadków śmiertelnych o prawie 22... Więcej

 • ROP o poprawie bezpieczeństwa pracy

  Obrazek do artykułu: ROP o poprawie bezpieczeństwa pracy

  Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, 21 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, zaprezentowano raport końcowy z realizacji III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE