Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy obowiązuje wymóg prowadzenia książki społecznego inspektora pracy?

Czy obowiązuje wymóg prowadzenia książki społecznego inspektora pracy?

24.03.10
articleImage: Czy obowiązuje wymóg prowadzenia książki społecznego inspektora pracy? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Prowadzenie książki społecznego inspektora pracy jest wymogiem prawnym ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 53, poz. 163 z późn. zm.) - dalej u.s.i.p., tylko w tych przedsiębiorstwach, w których działają związki zawodowe i jest powołany społeczny inspektor pracy
Obok Państwowej Inspekcji Pracy do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważniona jest społeczna inspekcja pracy. Kieruje nią zakładowa organizacja związkowa. Społecznym nadzorem mogą być zatem objęte tylko te przedsiębiorstwa, w których działają związki zawodowe. Społeczni inspektorzy wybierani są spośród pracowników danego zakładu.
Społeczny inspektor pracy ma prawo:
• kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu widzenia bhp;
• kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, m.in. postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy;
• uczestniczyć w kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
• brania udziału w analizie przyczyn powstawania wypadków podczas pracy, zachorowań na choroby zawodowe oraz kontrola stosowania przez zakład pracy właściwych środków zapobiegawczych w tym kierunku
Po przeprowadzeniu kontroli społeczny inspektor pracy informuje pracodawcę (kierownika zakładu) o stwierdzonych nieprawidłowościach. Stosowny zapis umieszcza w księdze zaleceń i uwag, prowadzonej przez zakład pracy.
Zgodnie z art. 12. u.s.i.p. zakład pracy jest zobowiązany założyć zakładową księgę zaleceń i uwag oraz oddziałowe/wydziałowe księgi uwag, przeznaczone do zapisów społecznych inspektorów pracy.
Księgi, przechowuje się w miejscu ustalonym przez kierownika zakładu pracy oraz udostępnia do wglądu zakładowym organizacjom związkowym, organom samorządu załogi, organom Państwowej Inspekcji Pracy oraz innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy.
Zapisy w księgach, mają moc dokumentów urzędowych w postępowaniu przed organami państwowymi.
Środkiem prawnym, jakim dysponuje inspektor, jest zalecenie. Powinno ono być sporządzone w formie pisemnej. Prawo formułowania zaleceń przysługuje wyłącznie zakładowemu społecznemu inspektorowi pracy.
Przepisy u.s.i.p. określają dwa rodzaje zaleceń:
• zalecenie terminowe wydawane jest w przypadku stwierdzenia uchybień niezagrażających w sposób bezpośredni zdrowiu i życiu pracowników, wyznacza się w nim realny termin usunięcia nieprawidłowości (zwykle ustalany w porozumieniu z pracodawcą);
• zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, dotyczy sytuacji, w których stwierdzone zostaje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pracowników.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Roman Majer 24.03.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pracodawca ma obowiązek łagodzenia skutków monotonii pracy

  Obrazek do artykułu: Pracodawca ma obowiązek łagodzenia skutków monotonii pracy

  Zmniejszenie uciążliwości pracy jest najefektywniejsze w momencie projektowania stanowisk pracy. Można wówczas odpowiednio dobrać maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia pracy, a także metody produkcji i dostosować je do potrzeb i... Więcej

 • Połowa zwolnień lekarskich jest podyktowana stresem

  Obrazek do artykułu: Połowa zwolnień lekarskich jest podyktowana stresem

  Spada liczba wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych. Mniej też osób im ulega. Coraz większe znaczenie mają natomiast zagrożenia psychospołeczne w pracy, które powodują nadmierny stres – informuje inspekcja pracy, a pisze o tym "Puls Biznesu". Więcej

 • Zmiana rozporządzenia ws. wymagań dla wyposażenia morskiego

  Obrazek do artykułu: Zmiana rozporządzenia ws. wymagań dla wyposażenia morskiego

  30 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U. poz. 1385 z późn. zm.). Więcej

 • Choroby zawodowe: lekarz jak biegły

  Obrazek do artykułu: Choroby zawodowe: lekarz jak biegły

  Orzeczenie lekarskie dotyczące rozpoznania choroby zawodowej ma charakter kwalifikowanej opinii biegłego i stanowi zasadniczy dowód w sprawie, bez którego organ sanitarny nie może dokonać we własnym zakresie rozpoznania choroby i ustalenia, czy... Więcej

 • 10 zasad wyboru odzieży ochronnej

  Obrazek do artykułu: 10 zasad wyboru odzieży ochronnej

  W „Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy“ w centrum uwagi jest ochro-na pracy, a tym samym pytanie, w jaki sposób ochronić pracownika przed zagrożeniami istnieją-cymi na jego stanowisku pracy? Noszenie odzieży ochronnej to sposób... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE