ADR 2013

ADR to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r., ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Przepisy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim (z początkiem roku nieparzystego), najnowsza wersja ADR pochodzi z 1 stycznia 2013 r. i od tego czasu jest stosowana w Europie. W Polsce umowa ADR została określona w oświadczeniu rządowym z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 815).

Patronat

Serwis BHP

Artykuły dotyczące ADR 2013